080 286 2000 info@53ac.com

เงินให้กู้ยืมกรรมการ ทำไมต้องคิดดอกเบี้ย

กรรมการของบริษัทได้นำเงินของบริษัทไปถือไว้มากจนเกินความจำเป็น ณ สิ้นรอบบัญชี โดยในใบสำคัญจ่ายระบุว่า กรรมการขอเบิกไปเป็นเงินสำรองจ่าย คือได้ว่าบริษัทได้ให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการเป็นการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 (5)...

ชี้แจงประเด็นข่าวพร้อมเพย์ที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์

กรมสรรพากขอประชาสัมพันธ์ข่าวแถลงที่ ปชส.32/2560 เรื่อง ชี้แจงประเด็นข่าวพร้อมเพย์ที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news32_2560.pdf ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม กรมสรรพากร...
ก่อนยื่นภาษีประจำปี นักบัญชีบอกลูกค้าหรือยัง (งานนี้ นักบัญชี ไม่เอี่ยวด้วยนะ)

ก่อนยื่นภาษีประจำปี นักบัญชีบอกลูกค้าหรือยัง (งานนี้ นักบัญชี ไม่เอี่ยวด้วยนะ)

สรรพากร ฝากข่าวมาบอก ก่อนยื่นเสียภาษี ปี 2559 รัฐบาลได้มีมาตรการลงโทษ โดยกำหนดให้ผู้หลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกง หรือขอคืนภาษีโดยความเท็จ เป็นการกระทำผิดความผิดร้ายแรง และเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 2 เมษายน 2560) อ้างอิง...