080 175 2000 info@53ac.com

ถาม – ตอบ เรื่องการยื่นคำขอคัดโฉนดที่ดินพร้อมคัดสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของโฉนดได้หรือไม่

ถาม ในการยื่นคำขอคัดโฉนดที่ดินนั้นผู้ยื่นคำขอจะขอคัดสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของโฉนดด้วยได้หรือไม่

นารา ตามระเบียบว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน การขอคัด ขอถ่ายสําเนาเอกสาร และการตรวจสอบหลักทรัพย์ นั้นห้ามมิให้มีการคัดถ่ายสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของโฉนด เว้นแต่เป็นกรณี จําเป็นที่ต้องใช้สําเนาหลักฐานดังกล่าว เช่น ผู้ขออ้างว่ามีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน เป็นต้น

ติดต่อ บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000

โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

Line ID: nara53

แฟ็กซ์. 02 933 5890

อีเมล์: info@53ac.com ;

CC: 53ac.com@gmail.com

เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 639 total views,  2 views today