080 175 2000 info@53ac.com

ถาม – ขอคัดโฉนดที่ดิน แล้วต้องการ คัดสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของโฉนดได้หรือไม่

นารา ตามระเบียบว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน การขอคัด ขอถ่ายสําเนาเอกสาร และการตรวจสอบหลักทรัพย์ นั้นห้ามมิให้มีการคัดถ่ายสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของโฉนด เว้นแต่เป็นกรณี จําเป็นที่ต้องใช้สําเนาหลักฐานดังกล่าว เช่น ผู้ขออ้างว่ามีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน เป็นต้น 

เพิ่มเติม (ความเห็นของ นาราการบัญชี) ในอดีต เราสามารถขอ ดูสารระบบ (แฟ้มเอกสาร) เพื่อขอดูข้อมูล สัญญาซื้อขาย สัญญากู้เงิน จำนอง เอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ได้เลย แต่เมื่อไม่นาน มานี้ กรมที่ดินได้ออกระเบียบปฎิบัติ ไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลทั่วไป เว้นแต่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าของที่ดิน หรือ ผู้ที่ได้เซ็นต์สัญญา อันเกี่ยวข้องกับที่ดินนั้น หรือ ผู้จัดการมรดก หรือ ทายาทตามพินัยกรรม เท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์ เข้าถึงแฟ้มดังกล่าว แต่ยังคงไม่อนุญาติให้ถ่ายภาพ หรือทำสำเนา อยู่ได้ ได้แค่ จดบันทึก เท่านั้น 

สรุปสำหรับคนทั่วไป คัดได้แค่ สำเนาโฉนดที่ดินเท่านั้น

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

 1,282 total views,  1 views today