080 175 2000 info@53ac.com

บริการด้านภาษี Tax Single Sign On (Tax SSO)

กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบงานด้านภาษีเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จึงได้จัดทำระบบบริการ Tax SSO ขึ้น ซึ่งจะให้บริการด้านภาษีของ 3 กรมภาษี ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัสผ่านชุดเดียวในการเข้าสู่บริการของทั้ง 3 กรมภาษี หลังจากสมัครใช้งานแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถสร้างบัญชีผู้ดูแลสาขาเพิ่มได้เอง เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีหลายสาขา และแต่ละสาขาจัดการเรื่องภาษีแยกกัน ซึ่งจะลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการและการยื่นเอกสารต่าง ๆ โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครใช้บริการระบบงาน Tax SSO ได้ที่ https://etax.mof.go.th

 

วัตถุประสงค์ของระบบฯ

 1. เพื่อลดความยุ่งยากในการจำรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของการใช้บริการยื่นภาษีของ 3 กรมภาษี
 2. เพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบลงทะเบียน ระบบบริหารงานรายชื่อผู้ใช้งานและระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO)
 3. เพื่อความสะดวกในการให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีของ 3 กรมภาษี

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการของ 3 กรมภาษี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการประเภทบุคคลและผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคล

1.กรมสรรพากร

2.กรมสรรพสามิต

3.กรมศุลกากร

*สำหรับผู้ประกอบการรายเดิมของ 3 กรมภาษี ที่ได้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว สามารถโอนย้ายบัญชีผู้ใช้เดิม (Account ID) เข้าสู่ระบบบริการ Tax Single Sign on (Tax SSO) ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องสมัครลงทะเบียนใหม่

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

สะดวก รวมช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านภาษีของ 3 กรมภาษี ด้วยการจดจำรหัสเข้าใช้บริการเดียว (Single ID) ผู้ประกอบการลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถกำหนดสิทธิได้ 3 กรมภาษี *ตามประเภทของผู้ประกอบการและเงื่อนไขของ 3 กรมภาษี*

 

คล่องตัว ผู้ประกอบการสามารถสร้างผู้ดูแลสาขาได้ด้วยตัวเอง

 

มั่นใจ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลด้วยการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานจากรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (One Time Password : OTP) ทางโทรศัพท์มือถือและอีเมล

 

ขอบเขตการดำเนินงาน

 1. ให้บริการสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการใช้บริการของ 3 กรมภาษี ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 2. ผู้ประกอบการลงทะเบียนขอใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของระบบ Tax SSO
 3. ผู้ประกอบการยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่จุดลงทะเบียนเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติที่กรมสรรพากร (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์) หรือที่กรมสรรพสามิต
 4. ผู้ประกอบการลงทะเบียนใช้งาน สร้างและกำหนดสิทธิผู้ใช้งานที่ระบบงานของกระทรวงการคลัง
 5. ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบที่ระบบงานของแต่ละกรม

 

ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่*

สมัครลงทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทนต้องยื่นเอกสาร ข้อ 5 และ 6

 1. อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 2. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ 3 กรมภาษี ได้จากการสมัครลงทะเบียน
 3. เอกสารข้อตกลงในการยื่นแบบดาวน์โหลดได้ในขั้นตอนสมัครลงทะเบียน
 4. หนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคล
 5. หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดได้ในขั้นตอนสมัครลงทะเบียน
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

1.กรอกข้อมูลผู้ประกอบการที่ https://etax.mof.go.th

2.ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ผ่านทางอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

3.พิมพ์เอกสารและนำยื่นประกอบการพิจารณา ณ จุดบริการของกรมสรรพากรและกรมสรรพสามิต *ภายใน 30 วัน หลังจากสมัครลงทะเบียน

4.เปิดเข้าใช้งานระบบ

*ผู้ประกอบการรายใหม่ คือ ผู้ประกอบการที่ไม่เคยสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

 

การสร้างและกำหนดสิทธิผู้ดูแลสาขา (Admin ID)

ผู้ดูแลสาขา หมายถึง ผู้ที่สามารถยื่นแบบรายการภาษีหรือทำธุรกรรมภาษีกับ 3 กรมภาษี ตามสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการและมีสิทธิเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานในสาขา

1.ผู้ประกอบการ Login เข้าสู่ระบบบริการ Tax Single Sign on (Tax SSO)

2.สร้างบัญชีผู้ดูแลสาขา โดยระบุข้อมูลผู้ดูแลสาขา

3.กำหนดเข้าใช้งาน 3 กรมภาษี

4.ยืนยันรหัส OTP ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

5.ผู้ดูแลสาขา เปิดใช้งานเข้าสู่ระบบ

 

การสร้างและกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในสาขา (User ID)

ผู้ใช้งานในสาขา หมายถึง ผู้ที่สามารถยื่นแบบรายการภาษีหรือทำธุรกรรมภาษีกับ 3 กรมภาษี ตามสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลสาขา

1.ผู้ดูแลสาขา Login เข้าสู่ระบบบริการ Tax Single Sign on (Tax SSO)

2.สร้างบัญชีผู้ใช้งานในสาขาโดยระบุข้อมูลผู้ใช้งานในสาขา

3.กำหนดสิทธิเข้าใช้งาน 3 กรมภาษี *น้อยกว่าหรือเทียบเท่าสิทธิของผู้ดูแลสาขาที่กำหนด

4.ยืนยันรหัส OTP ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

5.ผู้ใช้งานในสาขา เปิดใช้งานเข้าสู่ระบบ

 

การสร้างกำหนดสิทธิ

Admin ID

สิ่งที่ต้องมี

 1. ข้อมูลผู้ดูแลสาขา เช่น หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่
 2. อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ดูแลสาขา

 

User ID

สิ่งที่ต้องมี

 1. ข้อมูลผู้ใช้งานในสาขา เช่น หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่
 2. อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้ใช้งานในสาขา

 

 3,087 total views,  1 views today