080 175 2000 info@53ac.com

ใบหุ้น (Share Certificate)

ต้องจัดทำใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงการเป็นเจ้าของหุ้นและจะเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้แต่ต้องไม่เกินสิบบาท โดยรายละเอียดในใบหุ้นต้องมีชื่อบริษัท หมายเลขหุ้น มูลค่าของหุ้น ชำระค่าหุ้นแล้วหุ้นละเท่าใด มีชื่อของผู้ถือหุ้นหรือคำว่าใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ  และให้กรรมการลงลายมือชื่อด้วยตนเองอย่างน้อยหนึ่งคนพร้อมประทับตราบริษัท

ถ้าไม่ทำใบหุ้น หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกิน หรือมีรายละเอียดในใบหุ้นไม่ครบถ้วน มีความผิด ปรับ

  • บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
  • กรรมการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

บริการ จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 3,686 total views,  1 views today