080 175 2000 info@53ac.com

เกณฑ์คงค้าง

หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีจะรับรู้รายการ  เมื่อเกิดขึ้น มิใช่รับรู้เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด

 481 total views,  3 views today