080 175 2000 info@53ac.com

รายการโฆษณา ของ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

การลงทะเบียนกองทุนประกันสังคม (SSF)

การลงทะเบียนกองทุนประกันสังคม (SSF) การลงทะเบียนกองทุนประกันสังคม (SSF) นายจ้างลงทะเบียนองค์กรของตนกับกองทุนประกันสังคมในประเทศของตน วัตถุประสงค์ของ SSF คือ การให้สวัสดิการประกันสังคมแก่พนักงาน เช่น ผลประโยชน์กรณีชราภาพ ผลประโยชน์ผู้รอดชีวิต ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพ...

ทะเบียนหุ้น

ทะเบียนหุ้น ทะเบียนหุ้น มักเรียกว่าทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือสมุดหุ้น เป็นบันทึกของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทหรือองค์กรที่มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมี ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทะเบียนหุ้นได้รับการดูแลโดยนายทะเบียนของบริษัท...

ค่าธรรมเนียมในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมในประเทศไทย ประเทศไทยมีค่าธรรมเนียมของรัฐบาลที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริการและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้คือตัวอย่างค่าธรรมเนียมของรัฐบาลในประเทศไทย: ค่าใบอนุญาตทำงาน: ขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาตทำงานที่ต้องการและระยะเวลาพำนัก...

ตราประทับบริษัท

ตราประทับบริษัท ตราประทับบริษัท (หรือที่เรียกว่าตราประทับบริษัทหรือตราสามัญ) คือตราประทับหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประทับตราหรือเครื่องหมายอย่างเป็นทางการของบริษัทบนเอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา ข้อตกลง และการกระทำต่างๆ กฎหมายในประเทศไทยไม่ได้กำหนดให้ใช้ตราประทับของบริษัท...

บริการ กรรมการบริษัท(คนไทย)

บริการ กรรมการบริษัท(คนไทย) บริการ กรรมการบริษัท(คนไทย) เป็นบริการที่จัดหาโดยบริษัทหรือบุคคลที่เสนอให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำสำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการดำเนินธุรกิจในประเทศ บริการนี้มักถูกใช้โดยบริษัทต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ...

เปลี่ยนกรรมการ กรรมการเข้าออก อำนาจกรรมการ กรรมการลาออก

เปลี่ยน กรรมการ อำนาจกรรมการ กรรมการลาออก เพิ่มกรรมการ ค่าบริการ  3,500 บาท (ให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ) ออกหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมลงโฆษณา และส่งไปรษณีย์ตอบรับ เตรียมเอกสารที่ต้องยื่น ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ดำนินการยื่น...

จดทะเบียนเครื่องจักร

บริการ จดทะเบียน เครื่องจักร หยุดให้บริการ ชั่วคราว หลักการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร เจ้าของเครื่องจักรเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ต่อนายทะเบียน ณ...

คัดโฉนด ที่ดิน ตรวจสารบบที่ดิน คัดระวางที่ดิน

คัดโฉนดที่ดิน สำเนา โฉนดที่ดิน รับรองสำเนาโฉนด น.ส.3 ก และ น.ส. 3 นาราการบัญชี ให้บริการเกี่ยวกับ การคัดสำเนา โฉนดที่ดิน และเอกสารเกี่ยวข้องกับที่ดิน ครอบคลุม ทุกสำนักงานที่ดิน ใน กรุงเทพฯ ภูเก็ต เพชรบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และ จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ค่าบริการ...

ยะลา บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 นำยื่น เปลี่ยนแปลง แก้ไข นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ต่ดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านระบบออนไลน์ e-Filing และคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด *** เราบริการได้ ทั่วประเทศ กรณีเร่งด่วน ท่านสามารถเข้าไปรับที่สำนักงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทันที ภายใน...

สุราษฎร์ธานี บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 นำยื่น เปลี่ยนแปลง แก้ไข นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ต่ดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านระบบออนไลน์ e-Filing และคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด *** เราบริการได้ ทั่วประเทศ กรณีเร่งด่วน ท่านสามารถเข้าไปรับที่สำนักงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทันที ภายใน...

 4,211 total views,  4 views today