080 175 2000 info@53ac.com

รายการโฆษณา ของ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

ห้างหุ้นส่วนต้องการจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวง

ถาม - ตอบ เรื่องห้างหุ้นส่วนต้องการจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวง ถาม ห้างหุ้นส่วนจะจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงได้หรือไม่ นารา  ห้างหุ้นส่วนจะจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงก็ได้ ซึ่งหากจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงผู้ขอจดทะเบียนจะต้องจดทะเบียนรายการอื่น ๆ...

ยื่นสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) มีหลายหน้าถ้าผิดหน้าใดหน้าหนึ่งต้องยื่นแก้ไขทั้งชุดหรือไม่

ถาม - ตอบ เรื่องสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) มีหลายหน้าถ้าผิดหน้าใดหน้าหนึ่งต้องยื่นแก้ไขทั้งชุดหรือไม่ ถาม สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) มีหลายหน้าถ้าผิดหน้าใดหน้าหนึ่งต้องยื่นแก้ไขทั้งชุดหรือไม่ นารา ต้องนําส่งใหม่ทั้งชุด...

ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสุราดำเนินการอย่างไรบ้าง

ถาม - ตอบ เรื่องต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสุราดำเนินการอย่างไรบ้าง ถาม การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสุราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง นารา 1. นำใบอนุญาตฉบับเดิมไปติดต่อ ณ กรมสรรพาสามิตตามพื้นที่ที่ได้ขอรับใบอนุญาต...

ใบอนุญาตจำหน่ายสุรามีวันหมดอายุหรือไม่

ถาม - ตอบ เรื่องใบอนุญาตจำหน่ายสุราวันหมดอายุหรือไม่ ถาม ใบอนุญาตจำหน่ายสุรามีวันหมดอายุหรือไม่ นารา ใบอนุญาตจำหน่ายสุรามีอายุ 1 ปี และสำหรับปีถัดไป (ต่ออายุ) ล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ   ติดต่อ บริษัท นาราการบัญชี จำกัด โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 โทร 02...

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายสุราตามใบอนุญาตขายสุรา

ถาม - ตอบ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายสุราตามใบอนุญาตขายสุรา ถาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายสุราตามใบอนุญาตขายสุรามีอะไรบ้าง นารา (1) ต้องไม่ขายสุราให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์          (2) ต้องไม่ขายสุราในบริเวณสถานศึกษาหรือศาสนสถาน...

คัดหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และถ่ายเอกสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ถาม - ตอบ เรื่องขอคัดหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และถ่ายเอกสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ถาม การขอคัดหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และถ่ายเอกสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีช่องทางและระยะเวลาการรับเอกสารอย่างไร  นารา การรับเอกสารหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และถ่ายเอกสาร...

บริษัทไม่ได้ส่งงบการเงินมา 3 ปีติดต่อกันและขั้นตอนการจดเลิกบริษัท

ถาม -  ตอบ เรื่องต้องการจะทิ้งบริษัทโดยการไม่ส่งงบการเงิน 3 ปีติดต่อกัน ถาม เปิดบริษัทมายังไม่ได้ประกอบธุรกิจอะไรเลยต้องการจะทิ้งบริษัทโดยการไม่ส่งงบการเงิน 3 ปีติดต่อกันจะทำได้หรือไม่และมีวิธีการดำเนินที่ถูกต้องอย่างไร นารา ...

การยื่นคำขอคัดโฉนดที่ดินพร้อมคัดสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของโฉนดได้หรือไม่

ถาม - ตอบ เรื่องการยื่นคำขอคัดโฉนดที่ดินพร้อมคัดสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของโฉนดได้หรือไม่ ถาม ในการยื่นคำขอคัดโฉนดที่ดินนั้นผู้ยื่นคำขอจะขอคัดสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของโฉนดด้วยได้หรือไม่ นารา...

การคัดโฉนดที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องแบบรับรองจจากเจ้าหน้าที่และแบบไม่รับรองจากเจ้าหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร

ถาม - ตอบ เรื่องการคัดโฉนดที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องแบบรับรองจจากเจ้าหน้าที่และแบบไม่รับรองจากเจ้าหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร ถาม การคัดโฉนดที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องแบบรับรองจจากเจ้าหน้าที่และแบบไม่รับรองจากเจ้าหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร นารา...

การคัดโฉนดที่ดินมีกี่แบบ

ถาม - ตอบ เรื่องการคัดโฉนดที่ดินมีกี่แบบ ถาม การคัดโฉนดที่ดินมีกี่แบบ นารา การคัดเอกสารโฉนดที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดินสามารถคัดได้ 2 แบบคือ  แบบรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่  แบบไม่รับรองสำเนาถูกต้อง   ติดต่อ บริษัท นาราการบัญชี จำกัด โทร 080 286...

 1,582 total views,  12 views today