080 175 2000 info@53ac.com

เครื่องมือที่ใช้วัดประสิทธิภาพขององค์กร

เครื่องมือที่ใช้วัดประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อแสดงถึงศักยภาพ ระบบ การบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร ที่มาจากการแปลงวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กร ครอบคลุม 4 มุมมองที่สมดุลกัน ดังนี้

1)มุมมองด้านการเงิน คือ ความสามารถในการสร้างรายได้ การบริหารสินทรัพย์ การบริหารต้นทุน

2) มุมมองด้านลูกค้าคือ การเข้าใจความต้องการของลูกค้า

3)มุมมองด้านนกระบวนการภายใน คือ การพัฒนากระบวนการ ดำเนินงาน เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า

4)มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนาคือ ความสามารถ ของบุคลากร ระบบข้อมูลข่าวสาร บรรยากาศที่เอื้ออำนวย ต่อการดำเนินงาน

 593 total views,  1 views today