080 175 2000 info@53ac.com

คณะกรรมการ

กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท มีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ขอบเขตวัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

 804 total views,  1 views today