080 175 2000 info@53ac.com

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางธุรกิจ ขององค์กรอย่างดีที่สุด และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านำมาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจสูงสุด

 705 total views,  1 views today