080 286 2000 info@53ac.com

งานที่ทำโดยกิจการและบันทึกเป็นสินทรัพย์ (Work performed by the entity capitalized)

หมายถึง มูลค่าของงานที่กิจการได้ทำขึ้นในระหว่างงวด และได้ถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการ

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 835 total views,  2 views today