080 175 2000 info@53ac.com

ระบบกรปองกันกรบุกรุก

อุปกรณ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย ภายในองค์กรจากระบบเครือข่ายภายนอก โดยการกำหนดเป็นนโยบายการควบคุมการเข้าถึง โดยดูที่ address  ของผู้ส่งและผู้รับ และช่องทางที่อนุญาตให้ผ่านได้

 674 total views,  1 views today