080 175 2000 info@53ac.com

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ได้จดทะเบียนไว้ในกรณี ของห้างหุ้นส่วน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน โดยแสดงความตกลงไว้ในสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีของ บริษัท กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยอาศัย มติของที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 779 total views,  1 views today