080 175 2000 info@53ac.com

รกำหนดรร่วมกันระหว่งผู้ข

การทำความตกลงร่วมกันกำหนดราคาระหว่างผู้ขาย เพื่อจำกัดการแข่งขันระหว่างบริษัทซึ่งจะพบในสภาพตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

 74 total views,  1 views today