080 175 2000 info@53ac.com

เครื่องคอมพวเตอร์แม่ข่

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ในระบบเครือข่ายแก่ลูกข่าย (ซึ่งให้บริการผู้ใช้อีกทีหนึ่ง) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ควรจะมีประสิทธิภาพสูงมีความเสถียรสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้เป็นจำนวนมาก ภายในเซิร์ฟเวอร์ให้บริการได้ด้วยโปรแกรมบริการซึ่งทำงานอยู่บนระบบ ปฏิบัติการอีกชั้นหนึ่ง

 629 total views,  1 views today