080 175 2000 info@53ac.com

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5

ค่าบริการ 1,500 บาท(เราสามารถให้บริการครอบคลุมได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ) ประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น 1,500 บาท ค่าธรรมเนียม 50 บาท รวมทั้งสิ้น 1,550 บาท ขอบเขตบริการ บริการจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ณ...

เขตทุ่งครุ – เปิดบริษัท แก้ไขรายการทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ฟรีค่าเดินทาง ทุกเขตทั่วฝังธน

เปิดบริษัท จดทะเบียน เขตทุ่งครุ ฟรีค่าเดินทาง ท่านไม่ต้องเดินทาง นาราการบัญชี จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบ ให้ท่านเซ็นต์เอกสาร และส่งเอกสารคืนท่าน ณ สถานประกอบการ หรือสถานที่ที่ท่านต้องการ ทั่วทุกเขต ฝั่งธน และ กรุงเทพฯ โทร 080 925 2000 จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน...

เขตทวีวัฒนา – เปิดบริษัท แก้ไขรายการทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ฟรีค่าเดินทาง ทุกเขตทั่วฝังธน

เปิดบริษัท จดทะเบียน เขตทวีวัฒนา ฟรีค่าเดินทาง ท่านไม่ต้องเดินทาง นาราการบัญชี จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบ ให้ท่านเซ็นต์เอกสาร และส่งเอกสารคืนท่าน ณ สถานประกอบการ หรือสถานที่ที่ท่านต้องการ ทั่วทุกเขต ฝั่งธน และ กรุงเทพฯ โทร 080 925 2000 จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน...

เขตจอมทอง – เปิดบริษัท แก้ไขรายการทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ฟรีค่าเดินทาง ทุกเขตทั่วฝังธน

เปิดบริษัท จดทะเบียน เขตจอมทอง ฟรีค่าเดินทาง ท่านไม่ต้องเดินทาง นาราการบัญชี จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบ ให้ท่านเซ็นต์เอกสาร และส่งเอกสารคืนท่าน ณ สถานประกอบการ หรือสถานที่ที่ท่านต้องการ ทั่วทุกเขต ฝั่งธน และ กรุงเทพฯ โทร 080 925 2000 จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน...