080 175 2000 info@53ac.com

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเหลือน้อยกว่า 3 คนได้หรือไม่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจํากัดเหลือไม่ถึง 3 คนจะได้หรือไม่ นารา  ไม่ได้ เนื่องจากถ้าจํานวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนไม่ถึงสามคนศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทได้ตาม ปพพ. มาตรา 1237 อย่างไรก็ตาม ทางนาราการบัญชี มีบริการสำหรับ จดเลิกบริษัท เสร็จชำระบัญชี...

หลังจากจดทะเบียนเลิก มีกําหนดระยะเวลาในการยื่นเสร็จชําระบัญชีหรือไม่ ?

หลังจากยื่นจดทะเบียนเลิกแล้วมีกําหนดระยะเวลาในการยื่นเสร็จชําระบัญชีไหม และถ้ายังไม่พร้อมเสร็จชําระบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร นารา เมื่อจดทะเบียนเลิกแล้ว ผู้ชําระบัญชีมีหน้าที่ชําระสะสางกิจการเพื่อการชําระบัญชี แต่ในกรณีที่ ไม่พร้อมเสร็จชำระบัญชี...

จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วแต่ยังไม่ได้เสร็จชำระบัญชีจะขอยกเลิกการจดทะเบียนเลิกบริษัทได้หรือไม่

ถาม – ตอบ เรื่องจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วแต่ยังไม่ได้เสร็จชำระบัญชีจะขอยกเลิกการจดทะเบียนเลิกบริษัทได้หรือไม่ ถาม เมื่อจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วแต่ยังไม่ได้เสร็จชำระบัญชีจะขอยกเลิกการจดทะเบียนเลิกบริษัทได้หรือไม่ นารา...

บริษัทไม่ได้ส่งงบการเงินมา 3 ปีติดต่อกันและขั้นตอนการจดเลิกบริษัท

ถาม –  ตอบ เรื่องต้องการจะทิ้งบริษัทโดยการไม่ส่งงบการเงิน 3 ปีติดต่อกัน ถาม เปิดบริษัทมายังไม่ได้ประกอบธุรกิจอะไรเลยต้องการจะทิ้งบริษัทโดยการไม่ส่งงบการเงิน 3 ปีติดต่อกันจะทำได้หรือไม่และมีวิธีการดำเนินที่ถูกต้องอย่างไร นารา ...