080 175 2000 info@53ac.com

เปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1

ถาม – ตอบ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท  ถาม การเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติพิเศษในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ในเรื่องชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทหรือไม่ นารา ...

การลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิห์ของบริษัท

ถาม – ตอบ เรื่องการลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิห์ของบริษัท ถาม สำหรับการลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิห์ของบริษัท...