080 175 2000 info@53ac.com

บริการจดทะเบียนบริษัท

ค่าบริการ 3,500 บาท

(ลดค่าบริการสำหรับลูกค้า ใน กทม และปริมณฑล)
(ราคานี้ลดพิเศษ  ไม่รวม จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเพิ่ม 1,000 บาท)
(กรณี ทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท หรือมีต่างชาติร่วมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ ค่าบริการจะเรียกเก็บเพิ่ม ตามความเหมาะสม)

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท สำหรับเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท

บริการ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม     (ยื่นธรรมดา) ค่าธรรมเนียม          (ยื่นออนไลน์)
จดทะเบียนบริษัท (ธรรมดา/ออนไลน์) 3,500 6,500 3,550
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ธรรมดา) 1,000
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ออนไลน์) ฟรี
ค่าทำตราประทับ (ธรรมดา/ออนไลน์) 500

เมื่อตัดสินใจใช้บริการ กรุณาให้รายละเอียด ตามแบบสอบถามนี้

ครอบคลุมขอบเขตบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • จดทะเบียน ต่างๆ ณ จังหวัดท่าน โดยครอบคลุมงานจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
  • จดทะเบียนบริษัท
  • ขอหมายเลขผู้เสียภาษี
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ นาราฯ นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ยังจังหวัดของท่าน
 • ค่าบริการ – ไม่รวมการจัดทำใบหุ้น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จดทะเบียนประกันสังคม
 • ค่าบริการ – ไม่รวมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่เรามีเจ้าหน้าที่ต่างชาติซึ่งปฎิบัติงานเต็มเวลาดำเนินการประสานงาน

 

ขั้นตอนการจดทะเบียน (แบบธรรมดา ยื่นกระดาษ)

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา ดำเนินการโดย
ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการจองชื่อ ซึ่งจะทราบผลทันทีที่ทำการจองและจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มสำหรับยื่นจดทะเบียน 1 วันทำการ นาราการบัญชี
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการลงนามในเอกสารแบบฟอร์มจดทะเบียนที่นาราการบัญชีเตรียมให้ 1 วันทำการ (วันถัดมาหลังจากเตรียมเอกสารเรียบร้อย) ผู้เริ่มก่อการและกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3

ดำเนินการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒฯ และจะได้รับเอกสารภายในวันเดียวกันที่ยื่นจดทะเบียน

**กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดำเนินการยื่นเอกสารต่อกรมสรรพากร ในวันถัดไป

1 วันทำการ นาราการบัญชี

 

ขั้นตอนการจดทะเบียน (แบบออนไลน์)

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา ดำเนินการโดย
ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 2 ชั่วโมง นาราการบัญชี
ขั้นตอนทีี่ 2 รอนายทะเบียนตรวจสอบ 1-3 วัน นายทะเบียน
ขั้นตอนที่ 3 ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยแสดงตัวผ่าน link ที่ได้รับทาง e-mail 1 ชั่วโมง ผู้ประกอบการ
ขั้นตอนที่ 4 ยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียม 1 ชั่วโมง นาราการบัญชี
ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการขอคัดเอกสารสำคัญของบริษัท 1 ชั่วโมง นาราการบัญชี

 

ข้อมูล/เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการจดทะเบียนบริษัท/ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน ได้แก่

 1. กรอกแบบสอบถาม รายละเอียดการจัดตั้งบริษัท (นาราการบัญชี ส่งแบบฟอร์มให้)
 2. สำเนาของบัตรประชาชนของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกท่าน
 3. สำเนาบัตรประชาชนของพยาน 2 ท่าน (นาราการบัญชี จัดเตรียมให้)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงาน
 5. แผนที่ตั้งสำนักงาน

สิ่งที่ต้องทราบ ก่อนจดทะเบียนบริษัท/ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

 1. ทุนจดทะเบียน ท่านสามารถแสดงทุนจดทะเบียน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 10 บาท ก็ได้ แต่ควรเริ่มที่ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท เนื่องจากเสียค่าธรรมเนียมเท่ากัน และให้ข้อสังเกตุว่า หากท่านจดทะเบียนด้วยทุนที่น้อยกว่า 1 ล้าน แล้วต่อไปเมื่อท่านมีการเพิ่มทุน ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกครั้ง แล้วยังต้องเสียค่าบริการในการเพิ่มทุนอีกด้วย
 2. ทุนจดทะเบียน (บริษัท) อาจเรียกชำระแค่เพียงบางส่วน ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 25% โดยการเรียกชำระค่าหุ้น หรือ ทุน เพียงบางส่วนนี้ จะมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ดังนี้
  • ข้อดี – กรณีที่ท่าน ไม่ได้ชำระค่าหุ้นหรือทุนจดทะเบียนจริง จะทำให้ท่านเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จากทุนจดทะเบียน น้อยลง กล่าวคือ ภาษีธุรกิจเฉพาะจะคำนวณจาก ส่วนของค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วแต่ท่านยังไม่ได้ชำระ (ไม่ใช่จาก ทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ)
  • ข้อเสีย – ผู้ถือหุ้น ยังคงมีภาระหนี้สิน เท่ากับทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ กล่าวคือ อีก 75% ที่เหลือ กล่าวคือ ในอนาคตถ้าหากถูกฟ้องร้อง ท่านยังคงมีภาระต้องจ่ายอีก ตามสัดส่วนของการถือหุ้นสำหรับ 75% ที่เหลือ
 3. การถือหุ้นโดยคนต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติ ในกรณีที่มีการลงทุนต่ำกว่า 50% หรือมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนไทยทุกคนต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน ที่ออกโดยธนาคาร (อ้างถึง คำสั่ง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เลขที่ 205/5555)
 4. รอบบัญชี เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณา โดยส่วนใหญ่บริษัททั่วไปจะกำหนดรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ้ันวาคม ซึ่งจะง่ายต่อการจดจำ กำหนดการทางภาษีและการยื่นงบการเงิน อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลือกรอบบัญชีได้เองแต่ต้องไม่เกิน 365 วัน หากจำเป็นต้องเลือกเป็นรอบอื่น (นอกจาก 31 ธันวาคม) ท่านควรกำหนดวันสิ้นรอบเป็นวันสิ้นเดือนเพื่อให้ง่ายต่อการจัดทำบัญชีและการนำยื่นภาษีต่างๆ

เอกสาร ที่ใช้สำหรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT registration)

 1. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ
 3. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 6. สำเนาใบสำคัญแสดงรายการจดทะเบีียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท
 7. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท (หากจดทะเบียนตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2555 ไม่ต้องใช้บัตรผู้เสียภาษี)
 8. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ หรือ สัญญาเช่า (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 9. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ
 10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ กรณีกรรมสิทธิ์ในอาคารเป็นของนิติบุคคล ต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนาม
 11. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ตั้งสถานประกอบการ เช่น สัญญาซื้อขายออกโดยกรมที่ดิน, ใบอนุญาตก่อสร้าง, คำขอเลขที่บ้าน (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 12. แผนที่ตั้งพอสังเขป 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
 13. รูปถ่ายสถานประกอบการ 1 ชุด (ถ่ายให้เห็นชื่อบริษัทและเลขที่บ้านสถานประกอบการอย่างชัดเจนพร้อมรับรองสำเนา)
 14. ตราประทับ

ข้อมูลเพิ่มเติม – การจดทะเบียนบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ โครงสร้างของ “บริษัทจำกัด”

 1. ต้องมีผู้ร่วมลงทุน อย่างน้อย 2 คน
 2. แบ่งทุนออกเป็นหุ้น และมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน
 3. มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท
 4. ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นมีจำกัด (เฉพาะจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบ)
 5. ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัด  ในการจัดตั้งบริษัทจำกัดนั้น จะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

 1. ต้องมีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เข้าชื่อกันทำหนังสือบริคณห์สนธิขึ้น แล้วไปจดทะเบียน
 2. เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่จะตั้งขึ้นนั้นมีผู้ เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ
 3. ดำเนินการประชุมตั้งบริษัท โดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
 4. เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัท และที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป
 5. กรรมการบริษัทเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้จองหุ้นชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น (ทุนของบริษัทจะแบ่งเป็นกี่หุ้นก็ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท)
 6. เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว กรรมการต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือน ภายหลังจากการประชุมตั้งบริษัท
 7. ในการจัดตั้งบริษัท ถ้าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวก็ได้
  1. จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน
  2. ประชุมจัดตั้งบริษัท  เพื่อพิจารณากิจการต่างๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1108 โดยมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม และผู้เริ่มก่อการ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคน ให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมกันนั้น
  3. ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท
  4. กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได้  และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนได้ชำระเงินค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หน้าที่ของบริษัทจำกัด

การที่บริษัทมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทำให้มีสิทธิ หน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมทั้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนี้

 1. ต้องมีที่ตั้งสำนักงานซึ่งถือเป็นภูมิลำเนาของบริษัทที่สามารถติดต่อได้ หากมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานจากที่จดทะเบียนไว้ ก็ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 1. จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้จัดทำตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และการเข้า-ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ และต้องเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของบริษัท สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นต้องเปิดให้ผู้ถือหุ้นดูได้ในระหว่างเวลาทำการไม่น้อยกว่าวันละ 2 ชั่วโมง โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม ถ้าไม่จัดทำ ไม่เก็บรักษา หรือไม่ให้ผู้ถือหุ้นดูสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท

            นอกจากนี้ยังต้องจัดทำใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดง การเป็นเจ้าของหุ้นและจะเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้แต่ต้องไม่เกินสิบบาท โดยรายละเอียดในใบหุ้นต้องมีชื่อบริษัท หมายเลขหุ้น มูลค่าของหุ้นชำระค่าหุ้นแล้ว หุ้นละเท่าใด มีชื่อของผู้ถือหุ้นหรือคำว่าใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ และให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อเป็นสำคัญ ถ้าไม่ทำใบหุ้น หรือเรียกค่ำธรรมเนียมเกิน หรือ มีรายละเอียดในใบหุ้นไม่ครบถ้วนมีความผิด ปรับ

 • บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 1. หลังจากนั้นภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อจากนั้นในทุกๆ รอบ ระยะเวลา 12 เดือนก็ต้องจัดประชุมแบบนี้อีกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุม ที่นอกเหนือจากนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ถ้าไม่เรียกประชุมมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท

สำหรับวิธีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง จะต้องนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ในท้องที่ และส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่นัดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องที่จะต้องลงมติพิเศษให้กระทำการดังกล่าวข้างต้นก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยข้อความในหนังสือนัดประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา และ เรื่องที่จะพิจารณากัน กับข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติพิเศษ ซึ่งเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการลงมติพิเศษ คือ การเพิ่มทุน การลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การควบบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การเลิกบริษัท และการแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดกัด

ทั้งนี้ ก่อนจะทำการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะต้องนัดประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนด วัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสียก่อน ถ้าไม่ลงโฆษณา ไม่ส่งหนังสือนัดประชุม ไม่ระบุ รายละเอียดในหนังสือนัดประชุมมีความผิด ปรับ

 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท

และทุกครั้งที่มีการประชุมต้องทำการจดบันทึกรายงานการประชุม มติของ ที่ประชุมไว้ในสมุดให้ถูกต้อง ทั้งต้องเก็บรักษาสมุดจดบันทึกรายงานการประชุมไว้ ณ สำนักงานของบริษัท ถ้าไม่จดบันทึก หรือไม่เก็บรักษาสมุดมีความผิด ปรับ กรรมการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท

 1. ต้องส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดและผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแล้วในวันประชุมสำมัญ ไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วนนบริษัท อย่างน้อยปีละครั้งแต่ไม่ให้ ช้ากว่า 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถ้าไม่ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมีความผิด ปรับ กรรมการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 1. ต้องรีบนัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นทันที เมื่อบริษัทขาดทุนถึงครึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ หรือภายใน 30 วัน เมื่อมีผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ร้องขอให้เรียกประชุม ถ้าไม่นัดประชุมมีความผิด ปรับ กรรมการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 1. ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีหนึ่งคนหรือหลายคนมาตรวจสอบงบการเงิน แล้วต้องนำงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติภายใน สี่เดือนนับแต่วันที่ปิดบัญชี โดยต้องส่งสำเนางบการเงินให้ผู้ถือหุ้นดูล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และมีสำเนางบการเงินเปิดเผยไว้นสำนักงานของบริษัท ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการที่กระทำหรือละเว้น ไม่เกินห้าหมื่นบาท

 จัดทำบัญชี

บริษัทจำกัด เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี โดยจะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการแทน ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีดังนี้

 1. จัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า และบัญชีประเภทอื่นตามความจำเป็นแก่การทำบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัท ถ้าไม่จัดทำบัญชีมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่า จะปฏิบัติให้ถูกต้อง
 1. จัดให้มีผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของบริษัท ซึ่งอาจเป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ หรือสำนักงานรับจ้างทำบัญชีก็ได้ ซึ่งเป็นผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่าเป็นผู้ทำบัญชีให้ ยกเว้นบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถให้ผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าเป็นผู้ทำบัญชีก็ได้ ซึ่งบริษัทจะต้องควบคุมดูแลผู้ทำบัญชีให้จัดทำบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถ้าไม่จัดให้มีผู้ทำบัญชีมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 1. ต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชี ให้กับผู้ทำบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้บัญชีที่จัดทำขึ้นสามารถแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถ้าไม่จัดให้มีผู้ทำบัญชีมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

  4.ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มทำบัญชีและให้ปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปี บัญชีแล้ว อาจปิดบัญชีก่อนครบรอบ 12 เดือนได้  ถ้าไม่จัดให้มีผู้ทำบัญชีมีความผิด ปรับ

 • บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

     5.จัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ หมายเหตุประกอบงบการเงิน และ งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน ถ้าไม่จัดทำมีความผิด ปรับ

 • บริษัท ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท

โดยงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ

 • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินสองหมื่นบาท
 1. จัดส่งงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
 1. เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ทำการ หรือสถานที่ที่ใช้ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำงานประจำ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5ปี นับแต่วันปิดบัญชี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เก็บไว้ ณ สถานที่อื่นได้ แต่ถ้บัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย บริษัทต้องแจ้ง สารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือ ควรทราบ โดยทั้งหมดนี้ ให้ยื่นเรื่องผ่านระบบงานการอนุญาต (DBD e-Permit) ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ
 • บริษัท ไม่เกินห้าพันบาท
 • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินห้าพันบาท

จดทะเบียนบริษัท อะไร ติดต่อหน่วยงานไหน

(อยู่ระหว่างการรวบรวม ข้อมูล)

จดทะเบียนบริษัท เพื่อทำธุรกิจ ขายของผ่านเว็บไซท์ e-Commerce

การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทำธุรกิจออนไลน์ ขายสินค้า e-Commerce

การทำธุรกิจออนไลน์ เป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่ตัดค่าใช้จ่ายการเปิดหน้าร้าน/บริหารจัดการ สามารถขยายตลาดในวงกว้าง และเริ่มต้นได้ทันทีเหมาะสมกับยุคสมัย เป็นที่นิยมของลูกค้า อีทั้งบริการได้ทุกวันตลอดเวลา อย่างไรก็ตามต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน การวางระบบการจัดหาสินค้าที่เหมาะสม การจัดส่ง และการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจดทะเบียน จัดตั้งเป็นหน่วยธุรกิจ ซึ่งอาจอยู่ในรูป

 1. นิติบุคคล (ตามบริการที่เสนอข้างต้น) หรือ
 2. อยู่ในรูปบุคคลธรรมดา เป็นแบบทะเบียนพาณิชย์ ก็ต้องไปจดทะเบียนที่ สำนักงานเขต (ในกรุงเทพฯ) เมืองพัทยา เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

หลังจากนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการประเมินคุณสมบัติของเว็บไซต์ที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อให้เครื่องหมายรับรอง DBD registered (เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ) โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำเครื่องหมายดังกล่าวไปติดบนเว็บไซต์ของตน อันเป็นการยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของผู้ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com  เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการตรวจสอบข้อมูลธุรกิจและยืนยันตัวตนของผู้ประกอบการ e-Commerce ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เพื่อสร้างความมั่นใจเบื้องต้นใหผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการออนไลน์

จดทะเบียนบริษัท เพื่อทำธุรกิจ ท่องเที่ยว

จดทะเบียนบริษัท เพื่อทำธุรกิจ จัดหางาน

จดทะเบียนบริษัท เพื่อทำธุรกิจ ร้านอาหาร ขายอาหารและเครื่องดื่ม

จดทะเบียนบริษัท เพื่อทำธุรกิจ นำเข้า ส่งออก

จดทะเบียนบริษัท เพื่อทำธุรกิจ สถาบันสอนภาษา ที่ไม่ใช้โรงเรียนตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ

จดทะเบียนบริษัท เพื่อขอรับการส่งเสริม บีโอไอ BOI

ถาม – ตอบ (QA) – จดทะเบียนบริษัท

ถาม 1 – สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนใหม่ ไม่ทราบว่า ทุนจดทะเบียนจะมีผลต่อการเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร

ตอบ 1 – แน่นอนครับ ทุนจดทะเบียน หากไม่ได้รับเงินชำระค่าหุ้น เข้ามาลงทุนในกิจการหรือนำฝากธนาคารจริง จะส่งผลต่อการเสียภาษี สำหรับ 2 ประเภท

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) จัดเก็บจากฐานกำไรสุทธิ สำหรับอัตราภาษีสำหรับปี 2557, 2558 และ 2559 เป็นดังนี้
กำไรสุทธิ
บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับปี 2559
บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน เกิน 5 ล้านบาท สำหรับปี 2559
0 – 300,000
0%
20%
300,001 – 1,000,000
15%
20%
มากกว่า 1,000,000
20%
20%

สำหรับปี 2555 และ 2556 (เพื่อประโยชน์การอ้างอิงเท่านั้น)

กำไรสุทธิ
บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับปี 2555
บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับปี 2556 – 2557
บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน เกิน 5 ล้านบาท สำหรับปี 2555
บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน เกิน 5 ล้านบาท สำหรับปี 2556 – 2557
0 – 150,000
0%
0%
23%
20%
150,001 – 1,000,000
15%
15%
23%
20%
มากกว่า 1,000,000
23%
20%
23%
20%

โดยทั่วไปแล้ว กำไรสุทธิ คำนวณจาก = รายได้ – ค่าใช้จ่าย 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40) จัดเก็บจากรายได้ดอกเบี้ยรับ ในอัตรา 3.3%

ขอให้พิจารณาตัวอย่างข้างล่างนี้

 • บริษัทคุณได้นำเงินรับชำระค่าหุ้นฝากธนาคาร  รายได้ในส่วนนี้คือ “ดอกเบี้ยรับ”
 • บริษัทคุณไม่ได้นำเงินรับชำระค่าหุ้น(หรือไม่ได้มีเงินลงทุนจริง) เงินรับค่าหุ้นจะต้องแสดงเป็น “เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ” ด้วยเหตุนี้บริษัทก็ต้องมีรายได้ “ดอกเบี้ยรับ” เช่นกัน

โดยอัตราดอกเบี้ยที่นำมาบังคับใช้คือ 4% ต่อปี (หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละท้องที่) กรณีศึกษา :  ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 20,000 บาท ต่อปี จำนวนและประเภทภาษีที่ต้องจ่าย เป็นดังนี้ (4%10,000,000 – 20,000 = กำไรสุทธิ = 380,000 บาท)

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) =  23%380,000 = 87,400 บาท ต่อปี อัตราภาษีที่ใช้สำหรับปี 2555 คือ อัตรา 23%
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40) = 3.3%400,000 = 13,200 บาทต่อปี โดยจะต้องจ่ายเมื่อมีการรับชำระดอกเบี้ยรับดังกล่าว (รวมทั้งสิ้น ต้องจ่าย 100,600 บาท)

คำแนะนำ สำหรับทุนจดทะเบียนของบริษัท แยกตามกรณีดังต่อไปนี้ กรณีที่ 1 จดทะเบียนบริษัทด้วยทุนที่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) =  4,500 บาท
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40) = 6,600 บาท

กรณีที่ 2 จดทะเบียนบริษัทด้วยทุนที่ไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่เรียกชำระค่าหุ้นเพียงแค่ 25%

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) =  0 บาท
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40) = 1,650 บาท

กรณีที่ 3 สำหรับทางออกที่ดีที่สุด ขอเสนอดังนี้  จดทะเบียนบริษัทด้วยทุน 1 ล้านบาท แต่เรียกชำระค่าหุ้นเพียงแค่ 25%

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) =  0 บาท
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40) = 330 บาท

สรุป ในกรณีที่ 3 น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับ เพราะเสียค่าภาษีแค่ 330 บาท (ประหยัดภาษีได้ถึง 100,270 บาท)

ถาม 2 – ภายหลังการจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทมีภาระหน้าที่อย่างไรบ้าง

ตอบ 2 – หน่วยงานหลักที่ควบคุมการทำธุรกิจ ของบริษัท-ห้างหุ้นส่วนในประเทศไทยนั้น ได้แก่ กรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในเบื้องต้นขอกล่าวเพียงแค่ 2 หน่วยงานนี้เท่านั้น (แต่สำหรับบางประเภทกิจการ อาจต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอื่นด้วย เช่น กรมโรงงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น)

 • กรมสรรพากร

นิติุบุคคลที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย (ไม่ว่าจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ) มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทย ภาระหน้าที่ในส่วนนี้ขอสรุปผ่านตามแบบภาษีที่ต้องนำส่ง ดังนี้

สรุปแบบแสดงรายการภาษีและกำหนดเวลาการยื่นแบบ สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เป็นนิติบุคคล

ลำดับที่

แบบฯ

กรณีที่ต้องยื่นแบบ

กำหนดเวลายื่น

1 ภ.พ.30 เป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในวันที่ 15ของเดือนถัดไป
2 ภ.พ.36 1.จ่ายเงินค่าซื้อสินค้า หรือ บริการให้กับ -ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ที่เข้ามาประกอบการในประเทศชั่วคราว  และไม่ได้จดทะเบียน -ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร 2.ผู้รับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วในอัตราร้อยละ 0 3.ผู้ขายทอดตลาดซึ่งขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน     ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับโอน ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนที่จ่ายให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน
3 ภ.ง.ด.1 เป็นผู้จ่ายเงินได้ฯ ตาม ม.40(1)(2) เช่น เงินเดือนค่าจ้างฯลฯ ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่าย
4 ภ.ง.ด.2 เป็นผู้จ่ายเงินได้ฯ ตาม ม.40(3)(4) เช่น  ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ยฯลฯ ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่าย
5 ภ.ง.ด.3 เป็นผู้จ่ายเงินได้ฯ ตาม ม.40(5)-(8) ให้แก่บุคคลธรรมดาและหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม  ม.3 เตรส ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่าย
6 ภ.ง.ด.1ก เป็นผู้มีหน้าทียื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
7 ภ.ง.ด.2ก เป็นผู้มีหน้าทียื่นแบบ ภ.ง.ด.2  (เฉพาะ ม.40(4)) ภายในเดือนมกราคมของปีถัดจากปีที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
8 ภ.ง.ด.51 บริษัทห้างหุ่นส่วนฯลฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและกระทำกิจการในประเทศไทย ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
9 ภ.ง.ด.51 นิติบุคคลที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ ภายใน 2 เดือนนับแต่รอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของ รอบระยะเวลาบัญชี
10 ภ.ง.ด.52 นิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศทำกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ม.66 และม.67 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
11 ภ.ง.ด.53 เป็นผู้จ่ายเงินได้ฯ ให้แก่นิติบุคคล และ หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม ม.3 เตรส ภายใน 7วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่าย
12 ภ.ง.ด.54 เป็นผู้จ่ายเงินได้ตาม ม.40(2)-(6) ให้แก่บุคคลที่ตั้งข้นตามกฎหมายต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย  ตาม ม.70 -เป็นผู้จำหน่ายเงินกำไรไปต่างประเทศตาม ม.70 ทวิ ภายใน 7วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่าย   ภายใน 7 วันนับแต่วันที่จำหน่ายเงินกำไร

หมายเหตุ นอกเหนือจากการยื่นแบบฯ ตามกฎหมายแล้ว ต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชีตามกฎหมาย ว่าด้วยการบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงิน ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมทั้งจัดทำบัญชีพิเศษ แสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งภาษีภายใน 7วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่าย สิทธิและข้อกฎหมายที่ควรรู้

 • สิทธิที่ได้รับจากการเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
  1. สามารถนำภาษีที่เกิดจากการซื้อสินค้า หรือ บริการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจมาขอหักจากภาษีขายได้
  2. นำใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปแสดง  เพื่อติดต่อขอรับประมูลงานกับส่วนราชการต่างๆ
 • ผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ประกอบการโดยไม่จดทะเบียนฯ ต้องรับผิดดังนี้
  1. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ
  2. เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากยอดขายสินค้า หรือ บริการ ตั้งแต่วันที่มีหน้าที่จดทะเบียน
  3. ไม่มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บภาษี(ภาษีซื้อ)ในขณะที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ไปหักออกจากภาษีที่ต้องเสีย(ภาษีขาย)
  4. เสียเบี้ยปรับ 2 เท่า ของเงินภาษีที่ต้องเสียในแต่ละเดือนภาษี
  5. เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ
 • นิติบุคลใดไม่ยื่นรายการชำระภาษี ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย ต้องรับผิดดังนี้

ความรับผิดทางแพ่ง

 1. ต้องเสียเบี้ยปรับกรณีที่ยื่นรายการไม่ถูกต้องอันเป็นเหตุให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป จะต้องคำนวณและเบี้ยปรับอีก 1 เท่า หรือ 2 เท่า ของเงินภาษีตามแต่กรณี
 2. ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือ เศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย โดยไม่รวมเบี้ยปรับ

ความรับผิดชอบทางอาญา

 1. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 2. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล และแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • กรณีแสดงได้ว่าไม่ยื่นแบบด้วยเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • กรณีเจตนาละเลย ไม่ยื่นแบบต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามแต่กรณี)
 • กรมพัฒนาธุรกิจและการค้ากระทรวงพาณิชย์ (DBD)

ความรับผิดชอบที่ บริษัทจำกัด จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ

หัวข้อ

1

ป้ายชื่อ ดวงตรา และเอกสารของบริษัทจำกัดจะต้องมีคำว่า “บริษัท” ไว้หน้าชื่อ และคำว่า “จำกัด” ไว้ท้ายชื่อ

2

การรับชำระเงินค่าหุ้นต้องถูกต้องและตรงกับรายการทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วตามที่ขอจดทะเบียน

3

จัดทำใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น มีข้อความที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

4

จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เก็บไว้ ณ สำนักงานของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ และลงรายการในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

5

จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 6 เดือน นับแต่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ และต่อไปให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกระยะ 12 เดือน

6

จดบันทึกรายงานการประชุม และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และของที่ประชุมกรรมการให้ถูกต้องและเก็บไว้ ณ สำนักงานของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้

7

จัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (อนุมัติงบดุล) ส่งต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

8

บริษัทจำกัด ต้องทำงบการเงินอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน โดยมีผู้สอบบัญชี อย่างน้อยหนึ่งคน ตรวจสอบ แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดรอบปีบัญชีพร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ภายใน 1 เดือน นับแต่วันอนุมัติงบการเงิน ทั้งนี้ รวมถึงบริษัทที่แม้ว่าจะมิได้ประกอบกิจการก็ตาม จะต้องส่งงบการเงินด้วย

9

บริษัทจำกัด ต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีและมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ทำบัญชีให้จัดทำบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตามกฎหมาย

10

การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนที่บริษัทได้จดทะเบียนไว้แล้ว บริษัทจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนด้วย เช่น

 • การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 • การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
 • การเปลี่ยนแปลงสำนักงาน
 • การเปลี่ยนดวงตราประทับ
 • การเพิ่มทุน / การลดทุน / ควบบริษัท
 • การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
 • การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิอาทิ เช่น ชื่อ วัตถุประสงค์ จังหวัดที่ตั้งสำนักงานและทุน
 • การเปลี่ยนแปลงรายการอื่นที่ควรแจ้งให้ประชาชนทราบ

11

กิจการที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการยื่นจดทะเบียน

 • คำขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่และ/ หรือกรรมการออกจากตำแหน่งต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ตั้งกรรมการขึ้นใหม่ หรือกรรมการออกจากตำแหน่ง
 • คำขอจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทจำกัด หรือให้ควบบริษัทจำกัดต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมได้มีการลงมติพิเศษ
 • คำขอจดทะเบียนตั้งข้อบังคับใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำกัด ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมได้มีการลงมติพิเศษ
 • คำขอจดทะเบียนควบบริษัทจำกัด ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้มีการควบบริษัทเข้าด้วยกัน
 • คำขอจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกกัน
 • คำขอจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี ต้องยื่นจอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้เปลี่ยนตัว
 • คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจผู้ชำระบัญชี ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมได้มีการลงมติ หรือวันที่ศาลได้มีคำพิพากษา
 • การยื่นรายงานการชำระบัญชีของบริษัทจำกัดจะต้องยื่นทุกระยะเวลา 3 เดือน
 • คำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทจำกัด ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมได้มีการลงมติ

เพิ่มเติม ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8 บริษัทจำกัด ต้องทำงบการเงินอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน โดยมีผู้สอบบัญชี อย่างน้อยหนึ่งคน ตรวจสอบ แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน

กรณียื่นงบการเงินเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2553 แนบท้ายระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ว่าด้วยการเปรียบเทียบกฎหมายที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2555

1.อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน

ลำดับ

ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

อัตราค่าปรับ

รวม

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/ หุ้นส่วนผู้จัดการ/ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

1,000

1,000

2,000

2 บริษัทจำกัด

1,000

1,000

2,000

3 นิติบุคคลต่างประเทศ

2,000

2,000

4,000

4 บริษัทมหาชนจำกัด

2,000

2,000

4,000

5 กิจการร่วมค้า

2,000

2,000

2.อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน

ลำดับ

ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

อัตราค่าปรับ

รวม

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/ หุ้นส่วนผู้จัดการ/ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

4,000

4,000

8,000

2 บริษัทจำกัด

4,000

4,000

8,000

3 นิติบุคคลต่างประเทศ

24,000

24,000

48,000

4 บริษัทมหาชนจำกัด

24,000

24,000

48,000

5 กิจการร่วมค้า

24,000

24,000

3.อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป หรือไม่ยื่นงบการเงิน

ลำดับ ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

อัตราค่าปรับ

รวม

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี กรรมการผู้จัดการ/ หุ้นส่วนผู้จัดการ/ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

6,000

6,000

12,000

2 บริษัทจำกัด

6,000

6,000

12,000

3 นิติบุคคลต่างประเทศ

36,000

36,000

72,000

4 บริษัทมหาชนจำกัด

36,000

36,000

72,000

5 กิจการร่วมค้า

36,000

36,000

สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับ บริษัทจำกัด สามารถดูได้เพิ่มเติมตามเอกสาร ข้างล่างนี้ civil_commerce_fine_Page_1civil_commerce_fine_Page_2

civil_commerce_fine_Page_6

ถาม 3 – จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ดีหรือไม ทำไมต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

นารา 3 – การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องจดด้วยเหตุผลอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ผู้ประกอบที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อขายสินค้าหรือให้บริการต้องออกใบกำกับภาษี เพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ให้บริการ พร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ให้บริการ
 2. การถูกบังคับโดยคู่ค้า ให้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. การทำธุรกิจร่วมกับหน่วยงานราชการ

ข้อดี

 • สำหรับธุรกิจส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการ สามารถขอคืนภาษีซื้อ 7% (การส่งออก เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 0%)

ข้อเสีย

 1. ผู้ประกอบการ ต้องมีหน้าที่นำส่ง แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แม้ว่าไม่ได้มีรายการซื้อขายก็ตาม
 2. การไม่นำยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือยื่น ผิดพลาด จะมีค่าปรับและเงินเพิ่ม
 3. ผู้ประกอบการที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะจัดอยู่ในกลุ่มที่เจ้าหน้าที่สรรพากร สนใจเป็นพิเศษ

หมายเหตุ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติม เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างละเอียด ได้ที่ http://www.52accounting.com/znews-029vat.html

ถาม 4 – ต้องการจดทะเบียนบริษัท แต่มีชาวต่างชาติมาถือหุ้นด้วย ไม่ทราบว่ามีวิธีการและขั้นตอนที่แตกต่างบริษัทไทยทั่วไปหรือไม่คะ

ตอบ 4 – แน่นอนครับ มีกรรมวิธีที่สับซ้อนกว่าเยอะครับ เนื่องจากบ้านเราค่อนข้างระมัดระวังเกี่ยวกับการเข้ามาทำธุรกิจของชาวต่างชาติ จึงได้มีการออก “พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542” เข้ามาควบคุมการทำธุรกิจของคนต่างด้าว (ไม่ขอพูดในรายละเอียดครับ มันยาวมาก มาก)

ขอสรุปง่ายๆ ดังนี้ครับ ถ้าคนต่างชาติมาถือหุ้นไม่เกิน 49% (ส่วนที่เหลือเป็นคนไทย 51% หรือมากกว่า) ก็ถือเป็นบริษัทไทย ไม่ต้องไปสนใจ พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังกล่าว แต่การถือหุ้นโดยคนต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติ ในกรณีที่มีการลงทุนต่ำกว่า 50% หรือมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนไทยทุกคนต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน ที่ออกโดยธนาคาร (อ้างถึง คำสั่ง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เลขที่ 205/5555)

เพิ่มเติมครับ หลักฐานแสดงทีีมาของเงินลงทุนที่ออกโดยธนาคาร จะต้องเป็น หนังสือรับรองที่ธนาคารออกให้เพื่อยืนยันเงินคงเหลือในบัญชี (ไม่ใช่ สำเนาสมุดธนาคารหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มบังคับใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคา 2555

ถาม 5 – เงินลงทุนขั้นต่ำ ควรมีอย่างน้อยเท่าไหร่ และต้องแสดงหลักฐานการนำเงินมาลงทุนอย่างไร

ตอบ 5 – ในกรณีของบริษัททั่วไปไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องเงินลงทุน ตามกฎหมายกำหนดให้หุ้นมีมูลค่าอย่างน้อย 5 บาทต่อหุ้น และจะต้องมีอย่างน้อย 3 หุ้น นั้นหมายถึงว่า เงินทุนขึ้นต่ำต้องมีอย่างน้อย 15 บาทครับ แต่ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะจดทะเบียนด้วยเงินทุนเท่านี้ เพราะว่า

 • ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน จะถูกกำหนดเป็นสัดส่วนต่อทุนจดทะเบียนหลักล้านบาท นั้นหมายถึงการจดด้วยทุน 1 ล้านบาท และ ทุน 15 บาท จะมีค่าธรรมเนียมเท่ากันครับ จึงควรจดด้วยทุนจดทะเบียนหลักล้านบาทครับ
 • ต้องดูเงื่อนไขต่างๆ ในการทำธุรกิจด้วย เช่น หากต้องจากชาวต่างชาติเข้าทำงานด้วย ต้องจดทะเบียนด้วยอย่างน้อย 2 ล้านบาท ต่อการว่าจ้างชาวต่างชาติ 1 คน และจะเป็นสัดส่วนอย่างนี้ต่อการว่าจ้างชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น
 • ต้องดูขนาดของการทำธุรกิจ เพื่อความเหมาะสม และเพื่อการแสดงฐานะการเงินอย่างน่าเชื่อถือ
 • ขอให้ข้อสังเกตุว่า ท่านอาจจดทะเบียนด้วยทุนตามที่ต้องการได้ เช่น 1 ล้านบาท และอาจแสดงเงินทุนแบบเรียกชำระไม่ครบ เช่น เรียกชำระเพียงแค่ 25% ก่อนในช่วงเริ่มแรก เพื่อเป็นการประหยัดเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการที่ไม่ได้นำเงินเข้ามาในบริษัท (ดูอ้างอิง การคำนวณภาษี สำหรับเงินทุนจดทะเบียน ตาม ถาม-ตอบ ข้อ 1 ด้านบน)

อันที่จริงแล้ว ณ วันจดทะเบียน ยังไม่ต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเงินที่นำมาลงทุน เพียงแค่แสดงในเอกสารและรับรองโดยกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกรรมการจะแจ้งว่าเก็บรักษาไว้โดยกรรมการ และสามารถพูดได้ว่าบริษัทส่วนใหญ่แล้วไม่ได้นำเงินเข้าลงทุนจริง (แค่แจ้งในเอกสารเท่านั้น) ดังนั้น การทำบัญชีจะแสดงเงินที่ไม่ได้นำเข้ามาลงทุนจริงดังกล่าว ในบัญชี เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ และต้องคิดดอกเบี้ยเพื่อเสียภาษี ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อให้สอดคลัองกับหลักการจัดเก็บภาษี เสมือนว่าบริษัทท่านได้นำเงินลงทุนไปฝากธนาคาร

ถาม 6 – ตราประทับบริษัท การจัดทำ มีข้อกำหนดอะไรบ้าง

ตอบ 6 – หลักเกณฑ์การจัดทำดวงตราของห้างหุ้นส่วนและบริษัท ดังต่อไปนี้

 1. ดวงตราของห้างหุ้นส่วนและบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
  1. เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์
  2. พระบรมราชาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล และพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช
  3. พระบรมราชสัญลักษณ์ และพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และสมเด็จพระยุพราช
  4. พระมหามงกุฎ มงกุฎขัตติยราชนารี หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นใดที่ใกล้เคียงกับมงกุฎ
  5. ฉัตรต่าง ๆ อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
  6. ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑพ่าห์ ธงหลวง ธงชาติ หรือธงราชการ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
  7. พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ
  8. เครื่องหมายกาชาด ชื่อกาชาด กาเยเนวา เครื่องหมายราชการ หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  9. เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือองค์การ ระหว่างประเทศขอสงวนไว้
  10. สัญลักษณ์ประจำชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์ และ ศาลาไทย
 2. ดวงตราจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ก็ได้ ในกรณีตรามีชื่อห้างหุ้นส่วน บริษัท ชื่อในดวงตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน หรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย
 3. กรณีขอจดทะเบียนดวงตราสำคัญมากกว่า 1 ดวง ให้ผู้ขอจดทะเบียนระบุให้ชัดเจนไว้ในรายการจดทะเบียนอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบว่าดวงตราดวงใดใช้ในกรณีใด
 4. บริษัทจะขอจดทะเบียนดวงตราสำคัญหรือไม่ก็ได้เว้นแต่อำนาจกรรมการ จะระบุว่าต้องประทับตราสำคัญบริษัทก็ต้องขอจดทะเบียนดวงตราสำคัญด้วย

ถาม 7 – คำว่า Company Limited หรืออักษรย่อ Co., Ltd. ต่างจาก Limited หรืออักษรย่อ Ltd. อย่างไร ในเชิงกฎหมายมีการอ้างอิงได้ไหม

ตอบ 7 – การใช้ชื่อภาษาต่างประเทศซึ่งมีความหมายว่า บริษัท นั้น กำหนดให้ใช้ Company Limited (ย่อว่า Co., Ltd.) หรือ ในกรณีที่ไม่ใช้คำว่า Company หรือคำว่า Corporation ให้ใช้คำว่า Limited (ย่อว่า Ltd.) คำเดียวในตอนท้ายชื่อ สำหรับบริษัทจำกัดจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ให้ใช้คำว่า Corporation หรือ Incorparated (ย่อว่า Inc.) ตอนท้ายชื่อ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง อักษรต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” และ “บริษัทจำกัด

“ห้างหุ้นส่วนจำกัด” และ “บริษัทจำกัด”

อาศัยความตามาตรา ๓ (๒) และมาตรา ๕ (๒)แห่งพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙  กระทรวงเศรษฐการ ประกาศอักษรต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” และบริษัทจำกัด” คือ co-rgs-seal หมายเหตุ :- ในกรณีที่ไม่ใช้คำว่า Company หรือคำว่า Corporation ให้ใช้คำว่า Limited (ย่อว่า Ltd.) คำเดียวในตอนท้ายชื่อ สำหรับบริษัทจำกัดจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ให้ใช้คำว่า Corporation หรือ Incorporated (ย่อว่า Inc.) ในตอนท้ายชื่อ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๐

พลตรี ศิริ สิริโยธิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

ถาม 8 – สนใจ จะจดทะเบียนบริษัท เพื่อ ขายสินค้า ผ่านทางอินเตอร์เน็ท (ทำเวปไซท์ โชว์สินค้า และให้ลูกค้าโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า ส่วนสินค้าจัดส่งให้ทาง EMS) ไม่ทราบว่า หลังจากจดทะเบียนบริษัท แล้ว ต้องขออนุญาตอะไรเพิ่มติมหรือไม่

ตอบ 8 – หากท่านไม่ได้เป็นผู้ผลิต และไม่ได้เป็นผู้นำเข้า และเข้าใจว่าท่านทำธุรกกรรผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ท ดังนั้น ท่านต้องขอ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ดังต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

1.การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. การบริการอินเทอร์เน็ต 3. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต้องจดทะเบียนพาณิชย์ โดยยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเฉพาะในท้องที่นอกเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังกล่าวไม่จดทะเบียนพาณิชย์ แสดงรายการเท็จ หรือไม่มาให้นายทะเบียนพาณิชย์สอบสวน ไม่ยอมให้ถ้อยคำ หรือไม่ยอมให้ทะเบียนพาณิชย์ตรวจสอบมีความผิด เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ถ่ายโอนอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

ถาม 9 – วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท ที่ต้องห้าม ตามกฎหมาย มีลักษณะดังต่อไปนี้ (ห้ามทำ ได้แก่)

ตอบ 9 – วัตถุประสงค์ที่ต้้องห้าม (ไม่ให้ประกอบธุรกิจ เว้นแต่ได้รับอนุญาต) ได้แก่

 1. ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อรัฐประกาศนโยบาย
 2. ใช้คำหรือข้อความที่มีความหมายไม่ชัดเจน หรือไม่กำหนดขอบเขตให้ชัดเจนแน่นอน
 3. ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 4. ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจหลักทรัพย์ กิจการข้อมูลเครดิต บริหารสินทรัพย์ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น เว้นแต่จะไดด้รับอนุญาตให้จัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. กิจการจัดหางาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวจากกรรมการจัดหางาน
 6. กิจการนายหน้า ตัวทน และตัวแทนค้าต่างในธุรกิจต่างๆ เว้นแต่จะได้ระบุว่ายกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 7. กิจการเกี่ยวกับการรับจำนองทรัพย์สิน เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า “โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”
 8. กิจการนายหน้าประกันภัย เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประก้ันภัย
 9. กิจการแชร์
 10. กิจการซื้อขายสินค้าล่างหน้า (คอมโมดิตี้) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 11. กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจขายตรง ธุรกิจตลาดแบบตรง การศึกษา โรงเรียน สถาบันการศึกษา เว้นแต่จะได้ระบุข้อความว่า “เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว”

ถาม 10 – ไม่ทราบว่า ถ้าบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะมาเซ็นต์เอกสาร ในฐานะ กรรมการบริษัท ได้หรือไม่

ตอบ 10 – ผู้เยาว์ จะเข้าเป็น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ หรือ ผู้ชำระบัญชี ก็ต่อเมื่อ

 1. ผู้เยาว์มีอายุไม่้น้อยกว่า 12 ปี
 2. ผู้เยาว์ได้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารประกอบด้วยตนเอง

ในกรณีผู้เยาว์เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนโดยการรับมรดก ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อปรากฎว่า

 • ผู้เยาว์ได้ลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารประกอบด้วยตนเอง หรือ
 • ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี โดยมีผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อแทนในคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารประกอบ

ถาม 11 – การนำบริษัท(ที่จดทะเบียนแล้ว) มาเป็นผู้ถือหุ้นและผู้เริ่มก่อการในบริษัทจดทะเบียนใหม่ สามารถทำได้หรือไม่

ตอบ 11 – การนำบริษัทที่มีอยู่แล้ว(จดทะเบียนแล้ว) มาถือหุ้นในบริษัทใหม่ สามารถทำได้ แต่จะมาเป็นผู้่ก่อการไม่ได้ กล่าวคือ เมื่อเริ่มต้นท่านจะต้องจดทะเบียนบริษัทโดยใช้ชื่อบุคคลอย่างน้อย 3 ท่านก่อน แล้วเมื่อจดทะเบียนแล้วเสร็จ ท่านจึงโอนหุ้นให้บริษัท หากทำอย่างนี้นายทะเบียนจะปฎิเสธการรับจดทะเบียนไม่ได้

ถาม 12 – การลงลายมือชื่อ ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ก่อการ กรรมการ ในคำขอจดทะเบียน สามารถให้ผู้อื่น ลงลายมือชื่อแทน โดยการมอบอำนาจได้หรือไม่

ตอบ 12 – ไม่สามารถทำได้ ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ก่อการ กรรมการ จะต้องลงลายมือชื่อด้วยตัวเองเท่านั้น หากไม่สามารถลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน ก็ให้ ลงลายมือชื่อต่อหน้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง… ทนายความ ผู้สอบบัญชี และบุคคลอื่น ตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด

เพิ่มเติม

การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ หรือ ผู้ชำระบัญชี ต้องลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง

การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน กระทำได้ตามวิธี ดังนี้

 1. การลงลายมือขื่อในคำขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร กระทำโดย
  1. ลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน
  2. ลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจำอยู่ท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนาอยู่ สามัญสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด

  การลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน ผู้ลงลายมือชื่อต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ และให้นายทะเบียนบันทึกข้อความ “ได้เห็นต้นฉบับแล้ว” ในสำเนาบัตรประจำตัวแล้วลงมือชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐาน กรณีผู้ลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลข้างต้นเป็นคนต่างด้าว ให้ส่งสำเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าคนต่างด้าวนั้นได้เข้ามาในประเทศไทยขณะลงลายมือชื่อต่อหน้าประกอบคำขอจดทะเบียนด้วย

 2. การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้
  1. เจ้้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ
  2. บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น
  3. บุคคลที่ควรเชื่อถือสองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเะบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง

การลงบายมือตามวิธีข้างต้น ให้ถือว่าลายมือชื่อนั้นเป็นลายมือชื่อที่ถูกต้องและนายทะเบียนไม่ต้องตรวจสอบลายมือชื่อนั้นอีก

ถาม 13 – ที่ตั้งสำนักงาน ในการจดทะเบียนบริษัท  บริษัทจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ตั้งนั้นหรือไม่ และเป็นไปตามกฎหมายใด

ตอบ 13 – การระบุสถานที่ตั้งของนิติบุคคลในการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นไปตามบทบัญญัติไว้เฉพาะในส่วนของบริษัทจำกัดว่า บริษัทจำกัดต้องมีสำนักงานบอกทะเบียนไว้แห่งหนึ่ง ซึ่งธุรการติดต่อและคำบอกกล่าวทั้งปวงจะส่งถึงบริษัทได้ ณ ที่นั้น ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตราดังกล่าวมิได้มีข้อกำหนดว่าบริษัทจำกัดจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ตั้งนั้น จึงอาจจะได้มาซึ่งสิทธิในการใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานของบริษัทโดยการเช่าหรือได้รับความยินยอมมากเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ได้

หุ้นบุริมสิทธิ ประสงค์จะกำหนดสิทธิประโยชน์ในหุ้นบุริมสิทธิที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ ดังนี้

ถาม 14 – ในการจ่ายเงินปันผลคราวใดๆ ในหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปันผลที่บริษัทประกาศจ่ายก่อนหุ้นสามัญเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ชำระแล้วและหากมีเหลือ ให้จ่ายแก่หุ้นสามัญเป็นจำนวนเท่าๆ กัน ทั้งนี้หากปรากฏว่าเงินปันผลที่ประกาศจ่ายมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ชำระแล้วดังกล่าว เงินปันผลทั้งจำนวนให้จ่าย ให้แก่หุ้นบุริมสิทธิเท่านั้น ตอบ 14 – ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1108 (4) ได้กำหนดให้ที่ประชุมตั้งบริษัทวางกำหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ จึงเทียบเคียงได้ว่า หุ้นบุริมสิทธิจะมีสภาพและบุริมสิทธิจะมีสภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นเป็นอย่างไร จะต้องกำหนดโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้ข้อกำหนดสิทธิและสภาพดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น เมื่อมีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กำหนดข้อบังคับ ในเรื่องสิทธิเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลการได้รับเงินคืน เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เลิกบริษัทและชำระบัญชี และการออกเสียงลงคะแนนไว้ตามที่แจ้งมาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็สามารถกระทำได้ ถาม 15– ในการกำหนดจ่ายเงินปันผลในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ สามารถกระทำได้หรือไม่ โดยไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงบริษัทมีทุน 1 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นบุริมสิทธิ 100 หุ้น หุ้นสามัญ 900 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท ชำระแล้วหุ้นละ 500 บาท รวมทุนชำระแล้ว 500,000 บาท

 • กรณีที่ 1 หากปรากฏว่าบริษัทมีมติประกาศจ่ายเงินปันผลจำนวน 4,500บาท ซึ่งจำนวนร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิชำระแล้วในกรณีนี้คิดเป็นมูลค่า 5,000 บาท ดังนั้น เงินปันผลทั้งหมดจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเท่านั้นเป็นจำนวนหุ้นละ 4.50 บาท ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับเงินปันผลเลย
 • กรณีที่ 2 หากบริษัทมีมติประกาศจ่ายเงินปันผลจำนวน 95,000 บาท บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลจำนวน 5,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อนส่วนที่เหลืออีก 90,000 บาท จึงจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นจำนวนเท่าๆ กันคือ 100 บาทต่อหุ้น
 • กรณีที่ 3 หากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิต้องการจะโอนหุ้นบุริมสิทธิต้องการจะโอนหุ้นของตนให้แก่ผู้อื่น และก่อนการโอนหุ้นดังกล่าวบริษัทมีมติประกาศจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรสะสมทั้งหมดของบริษัทดังนี้ บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลจำนวน 5,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อนและหากยังคงมีเงินกำไรสะสมเหลืออยู่ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นจำนวนเท่าๆ กัน

ตอบ 15 – การจ่ายเงินปันผลในกรณีต่างๆ โดยไม่ขัดกับข้อบังคับตามที่กำหนดไว้นั้น ตามกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 สามารถกระทำได้ส่วนในกรณีที่ 3 เนื่องจากมีรายละเอียดไม่ชัดเจน จึงไม่ขอตอบครับ

ถาม 16 – ข้อบังคับ บริษัทจำกัดจะกำหนดข้อบังคับในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้แตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมาย ได้หรือไม่

ตอบ 16 – ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551 มิได้มีบทยกเว้นให้บริษัทกำหนดข้อบังคับชัดกับบทบัญญัติของกฎหมายได้ แต่เป็นบทบังคับบริษัทจำกัดในการส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนของบริษัทไปรษณีย์ตอบรับก่อนวันที่ประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้กระทำการดังว่านั้น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับเดิมของบริษัทที่ขัดกับพระราชบัญญัตินี้ได้อีกต่อไป และไม่สามารถดำเนินการอื่นแทนการลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์ได้

ถาม 17 – จองชื่อบริษัททางอินเตอร์เน็ท ชื่อที่จองนี้จะหมดอายุ ภายใน 30 วัน ถ้าจะจองชื่อใหม่ ต้องรอชื่อบริษัทที่จอง หมดอายุก่อนไหม (รอให้ครบ 30 วัน)

ตอบ 17 – คุณสามารถจองชื่อใหม่ ได้ทันทีครับมื่อได้รับอนุมัติ (ตอนนี้ การจองชื่อต้อง จองผ่านอินเตอร์เน็ทเท่านั้น และชื่อจะได้รับอนุมัติภายใน 20 นาที แต่บ่อยครั้งที่จะอนุมัติใช้เวลาเป็นเชั่วโมง) ก็สามารถนำชื่อไปจดทะเบียนได้เลย อย่างไรเสีย ชื่อเดิมไม่มีผลต่อการจองชื่อใหม่ และจะหมดอายุไปเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นครับ

ถาม 18 – ยกเลิกชื่อที่จองทางอินเตอร์เน็ท

ตอบ ขอให้ดูคำตอบข้อ 17 ข้างบนก่อนครับ แต่หากจำเป็นต้องยกเลิกชื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น ไม่ต้องการมีส่วนรวมในการขั้นตอนการเปิดบริษัท เป็นต้น คุณจะยกเลิกชื่อเดิมได้ดังนี้ครับ ผู้จองชื่อสามารถยื่นหนังสือขอยกเลิกชื่อที่จองพร้อมคืนหลักฐานใบจองชื่อได้ที่ฝ่ายจองชื่อนิติบุคคล สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 – 7 หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ในกรณีสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1-7 หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเป็นผู้รับหนังสือขอยกเลิกชื่อที่จองและหลักฐานใบจองชื่อ ให้สำนักงานที่รับหนังสือดำเนินการโทรสารหนังสือขอยกเลิกและใบจองชื่อไปยังฝ่ายจองชื่อนิติบุคคลทันที ชื่อที่ได้มีการยกเลิกการจอง นายทะเบียนจะอนุญาตให้จองชื่อนั้นได้หลังจากวันที่ได้ยกเลิกแล้ว 5 วัน

ถาม 19 – อายุกรรมการ และ อายุของผู้ถือหุ้น ถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะ จะมาเซ็นต์เอกสาร ในฐานะ กรรมการบริษัท ได้หรือไม่

ตอบ 19 – ผู้เยาว์ จะเข้าเป็น หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ หรือ ผู้ชำระบัญชี ก็ต่อเมื่อ

 1. ผู้เยาว์มีอายุไม่้น้อยกว่า 12 ปี
 2. ผู้เยาว์ได้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารประกอบด้วยตนเอง

ในกรณีผู้เยาว์เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนโดยการรับมรดก ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อปรากฎว่า

 • ผู้เยาว์ได้ลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารประกอบด้วยตนเอง หรือ
 • ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี โดยมีผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อแทนในคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารประกอบ

ถาม 20 – บริษัทร่วมทุนกันต่างชาติ จะลงลายมือชื่อ เซ็นต์เอกสาร ที่ต่างประเทศได้ไหม

ตอบ 20 – สามารถลงลายมือชื่อ เซ็นต์เอกสาร ที่ต่างประเทศได้ แต่ต้องปฎิบัติตาม ข้อกำหนดข้างล่างนี้ การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้

 1. เจ้้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ
 2. บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น
 3. บุคคลที่ควรเชื่อถือสองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง

ถาม 21 – การลงทุนด้วยแรง สามารถทำได้หรือไม่

ตอบ 21 – การลงทุนด้วยแรงสามารถทำได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

กรณีบริษัทจำกัด

 • แรงงานที่จะนำมาตีเป็นค่าหุ้นนในบริษัทต้องเป็นแรงงานที่ได้กระทำไปแล้ว

กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • ไม่อนุญาตให้หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดลงทุนด้วยแรง
 • แรงงนที่จะนำมาตีราคาเป็นทุนจดทะเบียนในห้างหุ้นส่วนจะเป็นแรงงานที่ได้กระทำไปแล้วหรือกระทำภายหลังจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นนส่วนก็ได้

ถาม 22 – การจดทะเบียนในเขตกรุงเพพฯ สามารถจดทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง ได้ทุกกรณีหรือไม่

ตอบ ไม่ได้ ทุกรณีครับ กล่าวคือ โดยทั่วไป สามารถจดทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ได้ เ้ว้นแต่ ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางเท่านั้น

ถาม 23 – ต้องการเปิดบริษัทเพื่อจัดหาคนงาน โดยมีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นคนมาเลเซีย ไม่ทราบว่า สามารถจดทะเบียนบริษัทได้ไหม และต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ การประกอบกิจการจัดหางาน นั้นมีความซับซ้อนกว่าธุรกิจทั่วไป เพราะมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดโดย กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โดยมีข้อพึงพิจารณาดังต่อไปนี้

 • การจดทะเบียน ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะไม่อนุญาตให้จดโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับจัดหางาน จนกว่า บริษัทจะได้รับใบอนุญาต นั้นหมายถึง ต้องจดด้วยวัตถุประสงค์ทั่วไปก่อน แล้วขอใบอนุญาต แล้วจึงไปแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • ตามเงื่อนไข ต้องมีกรรมการคนไทยที่มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ขอเท่านั้น กรรมการชาวต่างชาติ ไม่สามารถยื่นคำขอได้
 • ต้องมีการวางหลักทรัพย์ เพื่อเป็นประกัน เป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดในกฏกระทรวง แต่ต้องไม่ต้อยกว่าหนึ่งแสนบาท วางไว้กับนายทะเบียน เพื่อเป็นหลักประกัน การปฎิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528)

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ ผู้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศ กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

 1. นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทย หรือ จดทะเบียนภายใต้กฏหมายไทย
 2. นิติบุคคลนั้น ต้องไม่เคยเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
 3. นิติบุคคลนั้น ต้องไมนผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
 4. นิติบุคคลนั้น ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
 5. นิติบุคคลนั้น ต้องไม่ไม่เปป็นไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ ล้มละลาย
 6. นิติบุคคลนั้น ต้องไม่ประกอบธุรกิจ หรือ เคยประกอบธุรกิจ ที่เสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. กรรมการของ นิติบุคคลนั้น ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือ ผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหาแรงงานอื่น
 8. กรรมการของ นิติบุคคลนั้น ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือ ผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน ระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
 9. นิติบุคคลนั้น ต้องมีผู้จัดการ (ผู้รับอนุญาต) ต้องเป็นคนไทย และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีสิทธิ์ลงนามผูกพันบริษัทด้วย

ถาม 24 – ต้องการจดทะเบียนบริษัท แล้วขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ ไม่ทราบว่า มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ตอบ – การขอใบอนุญาตทำงาน นั้น เป็นเรื่องที่ต้องวางแผน ตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนบริษัท ครับ เพราะ ต้องทราบข้อจำกัดต่างๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงน มีสูตรง่ายๆ ที่ต้องจำไว้ครับดังนั้ ใบอนุญาต สำหรับการทำงานของชาวต่างชาติ ต้องมี

 • บริษัทจดทะเบียน ต้อมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 2 ล้าบาท ซึ่งขอใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติได้ 1 คน และต้องเป็นสัดส่วนเช่นนี้เรื่อยไป
 • บริษัทจดทะเบียน ต้องว่าจ้างพนักงานคนไทย โดยต้องจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยต้องว่าจ้างพนักงานคนไทย 4 คน ซึ่งขอใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติ 1 คน และต้องเป็นสัดส่วนเช่นนี้เรื่อยไป
 • ต้องมีสถานประกอบการ ในประเทศไทย และพร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พร้อมกันนี้ ต้องแสดงภาพถ่ายในสถานที่ทำงาน พร้อมพนักงาน ขณะทำงาน เพื่อเป็นหลักฐาน ประกอบการขออนุญาต

วีซ่าที่จะขอใบอนุญาตได้นั้น มี 2 ประเภท คือ (Nonimmigrant VISA Type B and O ) เท่านั้น เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะขอ ใบอนุญาตท่านจะต้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทของการตรวจลงตราของวีซ่าก่อน ซึ่งการขอเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราของวีซ่าสามารถทำได้ ทั้ง ในประเทศและ ต่างประเทศ แต่ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนใหม่ เราขอแนะนำให้ท่านไปขอวีซ่า Non B นอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งขั้นตอนการขอใบอนุญาต ทำงาน อาจสรุปอย่างง่ายได้ดังนี้

 • จดทะเบียนบริษัทใหม่ ด้วยทุน 2 ล้านบาท พร้อมขออนุญาตที่จำเป็น สำหรับธุรกิจที่ประสงค์
 • ยื่นแบบภาษีรายเดือน พร้อมแบบประกันสังคมรายเดือน สำหรับเดือนแรก ก่อน แล้ว
 • ขอการอนุมัติจากกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับจดหมายเชิญพนักงานเข้ามาทำงานในประเทศไทย ณ ขณะที่รออนุมัติ ชาวต่างชาติที่ต้องการขอใบอนุญาตทำงานต้องอยู่นอกราชอาณาจักรไทย (กรณีนี้เป็นการขออนุมัติเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอ วีซ่า Nonimmigrant VISA Type B) นอกราชอาณาจักรไทยเท่านั้น กรณีขอในไทยไม่ต้องขออนุมัติ
 • ขอวีซ่า ประเภท NON-B visa จากสถานทูตไทยในต่างประเทศ
 • หลังได้ Nonimmigrant VISA Type B มาแล้ว ท่านก็สามารถขอ ใบอนุญาตต่อได้เลยเมื่อเข้ามาเมืองไทย และหลังจากได้ใบอนุญาตแล้ว ก็ขอต่อวีซ่า 1 ปีต่อจากนั้นได้เลยเช่นกัน ซึ่งขั้นตอนในการขอยื่นทุกครั้ง จะต้องมีเอกสารประกอบเช่น แบบภาษี และแบบประกันสังคม อย่างน้อย 3 เดือน รวมถึงงบการเงิน เป็นต้น

ถาม 25 – เปิดร้าน มาสักระยะแล้ว กำลังคิดว่าจะจดทะเบียนเป็นบริษัทดีไหม ถ้าไม่จดทะเบียนบริษัท หนูต้องทำอย่างไรบ้างคะ

นาราการบัญชี – ถ้าไม่จดทะเบียนเป็นรูปบริษัท จะต้องจดทะเบียนการค้า (แบบบุคคลธรรมดา) กฎหมายทะเบียนพาณิชย์ กำหนดให้ผู้ที่จะขอยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องยื่นขอจดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ นั้นคือ จะจดทะเบียนได้ ก็ต่อเมื่อมีการเปิดกิจการสักระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ 30 วัน

กรณีได้ยื่นขอจดทะเบียน หลังเปิดกิจการมาแล้วเกิน 30 วัน ผู้ขอจดต้องทำการเสียค่าปรับตามกฎหมาย และขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ตามปกติ

การไม่จดทะเบียนพาณิชย์ มีความผิดต้อง ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  และปรับวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะปฎิบัติให้ถูกต้อง

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เดินทาง รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานี โชคชัย 4 ประตูทางออก 4 นาราฯ อยู่ในซอยลาดพร้าว 52

ท่าน จดทะเบียนเอง แต่ต้องการ ชื่อและหมายเลขผู้สอบบัญชี

เรายินดีให้รายละเอียดฟรี แต่ขอให้ท่านบริจาคเงินในนามท่าน ให้ โรงพยาบาลเด็ก
อย่างน้อย 500 บาท
(บริจาคแล้ว ส่งใบเสร็จให้เรา)
คลิ๊กที่นี้

ท่าน จดทะเบียนเอง แต่ต้องการ ลายมือชื่อทนายรับรอง

เรายินดีให้รายละเอียดฟรี แต่ขอให้ท่านบริจาคเงินในนามท่าน ให้ โรงพยาบาลเด็ก
อย่างน้อย 500 บาท
(บริจาคแล้ว ส่งใบเสร็จให้เรา)
คลิ๊กที่นี้

เมื่อตัดสินใจจดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไรดี

เมื่อตัดสินใจ ใช้บริการจดทะเบียนบริษัท กับ นาราการบัญชี ทำดังนี้

 1. เมื่อสนใจ ใช้บริการ กรุณากรอก ข้อมูลในแบบสอบถาม ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม (พร้อมตัวอย่าง) คลิ๊กเลย
 2. ใบเสนอราคา เมื่อได้รับแบบสอบถามที่กรอกข้อมูล เราจะส่งใบเสนอราคาให้ท่านภายใน 1 ชั่วโมง (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านภายใน ครึ่งชั่วโมง เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 3. จ่ายชำระค่าบริการ ส่วนแรก 50% + ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 100%
 4. เซ็นต์แบบฟอร์มจดทะเบียน เราจะนัดเจอท่าน เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า – จังหวัดของท่าน (กรุงเทพฯ เซ็นต์เอกสาร ที่ นาราการบัญชี) และดำเนินการจดทะเบียนในวันเดียวกัน
 5. รับหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท ฉบับจริงรอรับได้เลย ณ วันจดทะเบียน

ท่านรู้ไหมเราให้บริการจดทะเบียน ทั่วประเทศ

เรามีศูนย์บริการจดทะเบียน ในจังหวัด ภูเก็ต – ขอนแก่น – ชุมพร – กรุงเทพฯ (ไม่มีค่าเดินทาง) ( จังหวัดอื่น ค่าเดินทาง 1,000 ทั่วประเทศ ยกเว้น กทม และปริมาณฑล)

จดทะเบียนบริษัท หากมีปัญหา เราหาทางออก ให้ท่านได้

จดทะเบียนบริษัท แบบการถือครองหุ้น ส่วนใหญ่โดยชาวต่างชาติ ปรึกษา เราได้

จดทะเบียนบริษัท ภายใต้ สิทธิพิเศษ/ พรบ ต่างด้าว/ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรือ อื่นๆ เราทำได้

ท่านรู้ไหมเรามี บริษัทจดทะเบียนพร้อมขาย อายุ 1 – 11 ปี พร้อมโอน ขาย

ท่านรู้ไหม – เรามีความพร้อม ที่จะเติบโต ไปพร้อมกับท่าน เรามทีีมนักบัญชี ผู้เชี่ยวชาญภาษี ผู้สอบบัญชี ทนายความ นักแปลมืออาชีพ ทีมงานจดทะเบียน (ทั้งบริษัททั่้วไป และมหาชน) และมีสัมพันธ์ที่ดีกับ กลุ่มเลขานุการมืออาชีพ ตัวแทนอสังหาริมพทรัพย์ (Relocation Service) ที่สำคัญเรามีเจ้าหน้าที่ต่างชาติประจำสำนักงานฯ และ พนักงานหลายท่านก็สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

จดทะเบียนบริษัท
ข่าวใหม่ – ข่าวล่าสุด

 • จดแจ้ง (บัญชีเล่มเดียว) กับสรรพากร แล้วไม่้ต้องเสียภาษี ปี 59 และไม่ตรวจย้อนหลัง ไม่มีผลต่อ บริษัทจดทะเบียนใหม่ ในปี 59 อ่านเพิ่มเติม เรื่อง จดแจ้งสรรพากร คลิกที่นี้ถ้าท่านจะมีกำไรและเสียภาษีมากๆ ในปี 59 แนะนำว่าให้ท่าน ซื้อบริษัทแทนจดทะเบียนใหม่ สนใจซื้อบริษัท คลิก ที่นี้
 • จด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใน กทม สรรพากรบางพื้นที่ จะต้องให้แสดง บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ของกรรมการ และทะเบียนบ้านตัวจริง ของสถานประกอบการด้วย เริ่มแล้วตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558
 • ไม่อนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนใหม่ มีวัตถุประสงค์ และใช้ชื่อบริษัทเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ดังนั้น ต้องจดทะเบียนโดยไ่ม่มี แล้วดำเนินการ ใบอนุญาตท่องเที่ยว (TAT License) แล้วจึงกลับไป เปลี่ยนชื่อ และเพิ่มวัตุประสงค์
 • บริษัทที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล กรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชนชน ตัวจริงเท่านั้น
 • เปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัท กรรมการต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าธนาคาร และผู้ถือหุ้นที่ถือเกิน 20% ต้องไปเซ็นต์รัับรองเอกสารที่ธนาคารด้วย ชาวอเมริกันที่ถือหุ้นเกิน 25% ต้องแสดงการลงทุนต่อรัฐบาลอเมริกา ด้วย

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

1. ผู้ประกอบการฯ ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่

1.1 ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่มีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี

1.2 ผู้ประกอบการซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการเพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ก่อสร้างโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักร

1.3 ผู้ส่งออกซึ่งประสงค์ที่จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

แบบฯ ที่ใช้ ได้แก่ แบบภ.พ.01 คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

2. ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กำหนดในมาตรา 81/3 แห่งประมวลรัษฎากร และประสงค์ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่

2.1 ผู้ประกอบการขายสินค้าที่มิใช่การส่งออก หรือการให้บริการ ตามมาตรา 81(1) (ก) ถึง (ฉ)

2.2 ผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
แบบฯ ที่ใช้ ได้แก่
(1) แบบ ภ.พ.01.1 คำขอแจ้งใช้สิทธิ์เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
(2) แบบภ.พ.01 คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

สกลนคร ลูกค้าให้มา นาราฯ ก็บ่อกล้าขัดใจลูกค้าใหม่ครับ ท่านบอกว่ารีบ เราก็พร้อมครับ ย้ายที่ตั้งสำนักงาน จาก สกลนคร มา กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ เรารีบไปย้ายที่ตั้งทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร วันเดียวเสร็จหมด ท่านก็ดีใจครับ นาราฯ ก็สบายใจ ลูกค้าใจดี...

ลพบุรี จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัทใหม่

ลพบุรี จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัทใหม่

ลพบุรี เรามาจดทะเบียน กว่า 10 ครั้งแล้วครับ มาทีไล หลงไหล เย็นตาโฟ ร้านดังหลังอำเภอ เสียแล้วลูกค้าให้มาจดทะเบียน นาราก็ยินดีครับ ท่านเป็นทหาร นาราเป็นประชาชน ยินดีรับใช้ท่าน ทหาร ทุกท่านครับเขตทหาร ก็เข้าไปให้ท่านเซ็นต์เอกสาร มาแล้วครับ เจอกันพรุ่งนี้ที่สกลนคร ครับ...

เชียงใหม่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

เชียงใหม่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จังหวัด เชียงใหม่ ท่านไม่ต้องเดินทาง นาราการบัญชี จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบท่าน ณ จังหวัดท่าน ให้ท่านเซ็นต์เอกสาร และส่งเอกสารคืนท่าน เราให้บริการจดทะเบียน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โทร 080 173 2000 , 080 174 2000, 02 933 55...

เพชรบุรี จดทะเบียนบริษัท

เพชรบุรี จดทะเบียนบริษัท

นาราการบัญชี เดินทางมาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจดทะเบียนบริษัทให้ลูกค้า เพื่อทำธุรกิจซื้อขายรังนกนางแอ่น  ดีใจครับ ได้ลูกค้าใจดีตลอด มาที่นี้ ท่านลูกค้าก็มาแต่เช้า นาราการบัญชี ก็มาเช้า เราเลยจดทะเบียนได้เสร็จไวมากๆ ครับ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท นารา การบัญชี...

กระบี่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

กระบี่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จังหวัด กระบี่ ท่านไม่ต้องเดินทาง นาราการบัญชี จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบท่าน ณ จังหวัดท่าน ให้ท่านเซ็นต์เอกสาร และส่งเอกสารคืนท่าน เราให้บริการจดทะเบียน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โทร 080 173 2000 , 080 174 2000, 02 933 55 11...

จดทะเบียนบริษัท เชียงราย – เชียงแสน

จดทะเบียนบริษัท เชียงราย – เชียงแสน

ลูกค้าต่างชาติ ต้องการจดทะเบียนบริษัท ที่เชียงราย อำเภอเชียงแสน เราก็ยินดีครับ เราออกเดินทาง ตั้งแต่เช้า แล้วสำเร็จทุกอย่าง ในวันเดียวกันครับ ขอบคุณลูกค้าใจดีครับ รอรับ สนามบิน พาไปจดทะเบียน ที่ dbd เชียงราย และสรรพากร เชียงแสน และรับรองอย่างดี พร้อมส่งกลับ สนามบิน...

จดทะเบียนบริษัท ชุมพร เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการทะเบียนบริษัท ชุมพร

จดทะเบียนบริษัท ชุมพร เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการทะเบียนบริษัท ชุมพร

จดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน ชุมพร ติดต่อผู้จัดการ คุณวัชราภรณ์ เชื่อมบางแพ ปัณณ์กิจ แอคเคาน์ติ้ง 224/8 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 086 951 9403 อีเมล์ leky212@hotmail.com การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ...

ขอนแก่น จดทะเบียนบริษัทใหม่ แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการทะเบียนบริษัท เราให้บริการเยอะมากครับ

ขอนแก่น จดทะเบียนบริษัทใหม่ แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการทะเบียนบริษัท เราให้บริการเยอะมากครับ

นาราการบัญชี - ขอนแก่น ติดต่อ คุณอารุณี มีศรี โทร 080 414 4660 บริการ จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน บริการจดทะเบียน แก้ไข เปลี่ยนแปลง เอกสารบริษัท เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนบริษัท เช่น เปลี่ยนกรรมการ เปลี่ยนผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อบริษัท ตราประทับ...

สมุทรปราการ จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ไปบ่อยครับ

สมุทรปราการ จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ไปบ่อยครับ

เราไปจดทะเบียน และ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือนละหลายครั้ง ครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000 โทร 080 286 2000 ;...

ชลบุรี บางละมุง จดทะเบียน และขอเลขผู้เสียภาษี ให้ชาวต่างชาติ

ชลบุรี บางละมุง จดทะเบียน และขอเลขผู้เสียภาษี ให้ชาวต่างชาติ

ชลบุรี เรามาจดทะเบียนบ่อยครับ โดยเฉพาะสรรพากร บางละมุง มาขอบัตรผู้เสียภาษีให้ชาว ต่างชาติ หลายครั้ง ครับ สนใจให้เรา บริการติดต่อได้ครับ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 080 173 2000 ; 080...

อุบลราชธานี เราก็เดินทางไปจดทะเบียน แล้วหลายครั้ง

อุบลราชธานี เราก็เดินทางไปจดทะเบียน แล้วหลายครั้ง

การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยให้บริการทั่วประเทศกว่า 4 ปี เดินทางไปแล้วกว่า 45 จังหวัด และใน กทม. เราให้บริการเกือบทุกวัน...

สมุทรสงคราม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงาน เราก็รับครับ

สมุทรสงคราม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงาน เราก็รับครับ

สมุทรสงคราม เราก็มาบ่อยครับ  สบายๆ ครับ ได้แวะสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วสบายใจครับ แวะไหว้หลวงพ่อบ้านเเหลม  เพื่อเสริมศิริมงคล  ก่อนไปจดทะเบียนครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน...

ระยอง จดทะเบียนบริษัท ที่ว่าเนี๊ยบ เราก็ผ่านสบาย ครับ

ระยอง จดทะเบียนบริษัท ที่ว่าเนี๊ยบ เราก็ผ่านสบาย ครับ

ระยอง ที่ว่าเนี๊ยบ เราก็ผ่านได้สบายๆ ครับ ที่ว่ายาก เนี๊ยบ เรื่องเยอะ บอกเราครับ เรารับจ้างจดทะเบียนบริษัท เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท ทั่วประเทศครับ ระยอง ยิ่งยากไปครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท...

นนทบุรี นาราการบัญชี ก็ไปจดทะเบียน ครับ

นนทบุรี นาราการบัญชี ก็ไปจดทะเบียน ครับ

เราไปจดทะเบียนบ่อยครับ สำหรับลูกค้า นนทบุรี เราให้บริการจำนวนมากครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยให้บริการทั่วประเทศกว่า 4...

จดทะเบียนบริษัท ศรีสะเกษ เราก็ไปครับ ไกลแค่ไหน ก็รับจดทะเบียนครับ

จดทะเบียนบริษัท ศรีสะเกษ เราก็ไปครับ ไกลแค่ไหน ก็รับจดทะเบียนครับ

ศรีสะเกษ ก็ไปครับ ไกลแค่ไหน ก็บริการรับจดทะเบียนครับ วันนี้เรานั่งรถทัวร์ ไปถึงตั้งแต่เช้าตรู่ อากาศดีครับชอบ แล้วตรงไปจดทะเบียน ได้คิดแรกเหมือนเดิมครับ คนน้อยครับ วันนี้ เราจดทะเบียนพร้อมกัน วันเดียวกัน 2 รายครับ ไปดูภาพ จดทะเบียนที่ภูเก็ตกันครับ คนเยอะ...

จดทะเบียนบริษัท ภูเก็ต เรามีทีมงานประจำ และรับงานเยอะครับ

จดทะเบียนบริษัท ภูเก็ต เรามีทีมงานประจำ และรับงานเยอะครับ

ภูเก็ต เราไปจดทะเบียนบ่อยครับ เรามีทีมงาน ประจำที่นั้น เราให้บริการทั้งจดทะเบียนบริษัทใหม่ เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการเอกสารบริษัท ห้างหุ้นส่วน ขอใบอนุญาต ต่างๆ ด้วยครับ เช่น ใบอนุญาตท่องเที่ยว เค้าเตอร์แลกเงิน ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก โรงแรม และอื่นๆ ทุกครั้งที่ไป...

สรรพากรพื้นที่ สาขา ศรีราชา เราก็มาจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรรพากรพื้นที่ สาขา ศรีราชา เราก็มาจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ไปกันบ่อยเลยครับ ชลบุรี ศรีราชา นาราฯ ยินดีให้บริการทั่วประเทศนะครับ ชลบุรี - โรงงานใช้บริการตรึม ครับ ศรีราชา ผู้เสียภาษี และจดทะเบียนเยอะครับ ที่นั่ง ไม่ค่อยพอหรือเปล่า ครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท...

สรรพากร ชลบุรี เราก็ไปทำตราสาร ใบสลักหลัง

สรรพากร ชลบุรี เราก็ไปทำตราสาร ใบสลักหลัง

บ่อยครั้งครับ ที่ต้องไป จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ สรรพากร ชลบุรี แต่วันนี้ มาทำใบสลักหลัง ตราสาร หรือ ชำระอากรแสตมป์ ประกอบสัญญาเช่า ที่มูลค่าเกิน 1 ล้านบาท ต่อไปนะครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท...

จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

นาราการบัญชี มาจดทะเบียน บริษัท/ ห้างหุ้นส่วน ที่จังหวัดปทุมธานี บ่อยครับ เรียกได้ว่า เกือบทุกอาทิตย์ หรือ อาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ว่าได้ครับ   เรายินดีให้บริการ จดทะเบียน ทั่วประเทศ ครับ   การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท...

จดทะเบียนบริษัท อุตรดิตถ์ 27.01.2560

จดทะเบียนบริษัท อุตรดิตถ์ 27.01.2560

ได้มาสักที เมืองลับแล แห่ง อุตรดิตถ์. เมืองลึกลับแห่งตำนานนี้. ลูกค้ากล้าจ้าง นาราการบัญชี ก้อกล้ามาครับ. รักเลยครับ เมืองนี้. หน้าตาดีทุกคน. ว่าแต่. DBD. เปิดตอนตี 5 เหมือน 7~11 ไหมนะ นโยบายใครนะ. "ประชาชนต้องมาก่อน". คงจะจริงนะ     การเดินทาง บางส่วน ของปี...

สระแก้ว จดทะเบียนบริษัท อีกครั้ง 26.01.2560

สระแก้ว จดทะเบียนบริษัท อีกครั้ง 26.01.2560

สระแก้ว. สระขวัญ มาDBDจ.สระแก้ว กี่ครั้งก็คิวแรก เสร็จไว อีกแล้วครับ . วันนี้มาจดทะเบียนบริษัทครับ  ลูกค้าใหม่ ขอด่วน ท่านบอกว่า เอาฤกษ์ครับ ให้จดตอน 9 โมงเช้าครับ  เลยจัดให้ครับ อูด อูด อีกแล้วครับ  ว่าแต่อยากรู้ไหม ว่าพรุ่งนี้ นาราฯ จะไปจดไหน กันต่อดีครับ...

อยุธยา เรามาจดทะเบียน บ่อยมากครับ 25.01.2560

อยุธยา เรามาจดทะเบียน บ่อยมากครับ 25.01.2560

มาไม่เบื่อเลยที่นี้ เรามาจดทะเบียนกันเกือบทุกอาทิตย์ พูดง่ายๆ ว่าหลับตาก็มาถูก ระหว่างรอ จัดให้ไป หนึ่งกลอนครับ นาราเฝ้ารัก จดทะเบียน หมุนเวียน กันมา ไม่ห่างหาย ใครว่ายาก ใครว่ายุ่ง ดูวุ่นวาย  เราสบาย งานผ่าน สานสัมพันธ์ กรมพัฒน์ จัดให้ แปดโมงครึ่ง เราถึงก่อน...

จดทะเบียนบริษัท จันทบุรี

จดทะเบียนบริษัท จันทบุรี

มาจันท์ อังคารนี้ ดีแท้ อิ่มแปร๋ หว่างทางกลาง ขุมวิท รถติดติด ฝนตกตก คงมาจดทะเบียน ไม่เคยเปลี่ยน เช้าตรู่ รู้ตัวเรา ใครว่าบ้า เราไม่บ่น คนขยัน อย่างเมามัน นั้นคือ ถือคติ ไม่ทิฐิ งานตำแหนิ ซิต้องลอง ปลองดองเข้า เจ้าหน้าที่ ดีงานเอย ....   มาจันท์ คิดถึงกวีเอก...

นครปฐม จดทะเบียนบริษัท

นครปฐม จดทะเบียนบริษัท

อู๊ด อู๊ด อีก แล้ววันนี้ ที่ นครปฐม. DBD ดูเล็กๆ ด้านนอก. แต่ด้านใจดีเพรียบขอบอก แอร์เย็นโคตร. เสร็จไวอีกแล้วงาน   การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน...

กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จดทะเบียน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน บ่อยครับ

กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จดทะเบียน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน บ่อยครับ

วันนี้ มายื่น จดทะเบียนเลิกบริษัท ที่กรมใหญ่ครับ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) สนามบินน้ำ นนทบุรี การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน...

 21,322 total views,  7 views today