080 286 2000 info@53ac.com

ค่าบริการงบเปล่า (ทำบัญชี-ตรวจสอบ-ภาษี+นำยื่น) 7,500 บาท ทั่วประเทศ

 • ให้บริการ จำนวนจำกัดเท่านั้น

ครอบคลุมงานบริการ

 • จัดทำงบการเงิน(รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 • จัดทำเอกสารลงบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน
 • จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50)
 • จัดทำเอกสารประกอบการยื่น เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) , บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5 )
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด(วุฒิปริญญาตรี)
 • นำยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ สรรพากร , กระทรวงพาณิชย์
 • การส่งจดหมายเชิญประชุม และลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (หากท่านต้องการ)
 • นำยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะที่เกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าบริการ ทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี (ภงด.3 และ ภงด.53)
 • นำยื่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกรณีที่มีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ แสดงอยูี่ในงบการเงิน (แบบ ภธ.40)

หมายเหตุ

 • งบเปล่า คือ งบที่ยังไม่ได้ทำเนินธุรกิจ หรือไม่มีกิจกรรมการดำเนินง่าน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรายการบัญชีที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพธุรกิจ
 • สำนักงานฯ ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรต่อท่าน โดยไม่คิดมูลค่า

เรามีพนักงานไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งทุกท่านสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี เรามีทีมงานชาวต่างชาติซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาคอยประสานงานสำหรับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ท่านจึงสามารถไว้ใจในงานบริการของเราได้ว่า ไม่เกิดปัญหาเรื่องการสื่อสารอย่างแน่นอน

เมื่อตัดสินใจ ใช้บริการ จัดทำงบเปล่า กับ นาราการบัญชี ดังนี้

 • จัดเตรียมเอกสาร แล้ว แสกนไฟล์ทางอีเมล์ หรือ ส่งทาง ไปรษณีย์ รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม คลิ๊กที่นี้
 • ใบเสนอราคา จัดส่งให้ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อได้รัีบเอกสารทางอีเมล์ หรือ ไปรษณีย์ หรือ การยื่นยันทางโทรศัพท์
 • จ่ายชำระค่าบริการ ส่วนแรก 50%  โดยการโอนเข้าบัญชี ตามธนาคาร
 • ลูกค้า เซ็นต์งบการเงิน และแบบภาษีที่เกี่ยวข้อง (ลูกค้ากรุงเทพฯ เซ็นต์ที่ นาราการบัญชี กรณีต่างจังหวัดจะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ ) พร้อมจ่าย ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ
 • รับหลักฐาน การยื่นงบการเงินและยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องคืนทางไปรษณีย์ ส่วนฉบับจริงจะแสกนไฟล์ (pdf.file) ส่งทางอีเมล์

เงื่อนไขการเสนอค่าบริการ

 • กรณีมีรายละเอียดต้นงวดยกมาที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องพิสุจน์ความถูกต้อง ไม่ถือว่าเป็นงบเปล่าในความหมายนี้
 • กรณีในระหว่างปี มีการเคลื่อนไหวของรายการธนาคาร หรือมีการยื่นแบบภาษี(ที่ไม่ใช่แบบเปล่า) จะไม่ใช่งบเปล่า ตามความหมายนี้ นาราฯ อาจเรียกเก็บเพิ่มตามเความเหมาะสม
 • ค่าบริการดังกล่าวสำหรับธุรกิจที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่านั้น กรณีที่ทุนจดทะเบียนมากกว่า อาจ เรียกเก็บเพิ่มตามความเหมาะสม
 • เอกสารที่ต้องเตรีย NAC003-fs-doc
 • เราไม่ประสงค์ที่จะให้บริการผ่านนายหน้า หรือคนกลาง ทั้งนี้เพื่อที่ เราจะได้ให้บริการด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และเพื่อให้งานบริการเรามีประสิทธิภาพสูงสุด (ขออภัยด้วยครับ)

เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบงาน เพื่อให้บริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

ถาม – ตอบ เรื่องงบเปล่า การจัดทำงบเปล่า ยื่นงบเปล่า

ถาม 1: ดิฉันสนใจให้บัญชีคะ แต่ไม่ทราบว่าเป็นแบบงบเปล่า หรือไม่ คือว่า ตั้งแต่เปิดมา ยังไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลย และ บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ไม่ทราบว่าบริการให้ได้หรือเปล่าคะ แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง จะทำงานร่วมกันได้อย่างไร

นาราฯ: ขอบคุณมากครับสำหรับการติดต่อมาและสนใจในบริการของนาราการบัญชี  เท่าที่ทราบข้อมูลก็คืองบเปล่า ครับ ค่าบริการิการจัดทำงบเปล่า พร้อมนำยื่น คือ 7,500 บาท นาราการบัญชี จะส่งเอกสารให้ท่านเซ็นต์ทางไปรษณีย์แล้ว นาราการบัญชี จะนำยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการแทนท่านในกรุงเทพฯ

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการจัดทำงบเปล่าประกอบด้วย

 1. สำเนาหลักฐานสำคัญของบริษัท เช่น  ใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัท ข้อบังคับบริษัท(ถ้ามี), รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท(ถ้ามี) / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(ล่าสุด) / หนังสือรับรองบริษัท(ล่าสุด) / วัตถุประสงค์ / แบบ ภ.พ.01(จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20) / บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 2. แบบ ภงด.1 / ภงด.3 / ภงด.53 / ภงด51  และ ภงด. อื่นๆ  ของปีปัจจุบัน(ถ้ามี)
 3. สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร(ถ้ามี) / สำเนา Bank Statement (ถ้ามี)
 4. ใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ถ้ามี)กรณีกิจการที่เคยยื่นงบการเงินแล้วในปีก่อน  ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 1. งบการเงิน / งบทดลอง / รายละเอียดประกอบงบการเงิน ปีก่อน
 2. ภงด.50 ปีก่อน

หมายเหตุ งบเปล่า คืองบที่ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ จึงไม่มีรายได้และค่าใช้จ่าย เว้นแต่ ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสภาพทางธุรกิจ เท่านั้น

 ถาม 2 – บริษัทเราผู้บริหารเป็นคนอินเดีย จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ เมษายน 2560 แต่ยังไม่ได้ทำธุรกรรมอะไรเลย แต่มีเงินโอนเข้ามาตอนเปิดบริษัทจาก ประเทศอินเดีย จำนวน 1 ล้านบาท  เพื่อชำระค่าหุ้น และมีค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้บริหาร และค่าโรงแรม ที่เรียกเก็บบริษัทอีกหนึ่งเที่ยว  ไม่ทราบว่าคิดราคางบเปล่า ได้ไหมคะ และเป็นไปได้ไหม ที่จะเสร็จในวันเดียว

นาราฯ – อันที่จริง งบเปล่า ต้องเป็นงบการเงินที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน ครับ ซึ่งก็ไม่ควรมีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าไม่มาก ทาง นาราฯ ก็ยินดีบันทึกให้ได้ครับ โดยเราสามารถทำให้แล้วเสร็จ ได้ในวันเดียวเช่นกันครับ ดังนั้น ผู้บริหารท่าน สามารถเซ็นต์เอกสารได้ภายใน 24 ชั่วโมงครับ แต่สำหรับการนำยื่น เราก็สามารถยื่นได้ทันที่ ทั้งกรมพัฒน์และสรรพากร เว้นแต่ ภงด.53 ที่ทำจ่ายค่าจ้างให้ บริษัท นาราการบัญชี จำกัด สำหรับค่าบริการนี้ สรรพากรจะเปิดรับแบบภาษี ในวันที่ 1 – 7 ของเดือนถัดไป

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูล ส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000
แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com ,
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

เราพัฒนาระบบงาน เพื่อบริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

6,527 total views, 10 views today