080 286 2000 info@53ac.com

คัดโฉนด ที่ดิน ตรวจสารบบที่ดิน คัดระวางที่ดิน

คัดโฉนด สารบัญจดทะเบียน คัดหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน สารบบจดทะเบียน ที่ดิน  ถาม – ตอบ เรื่อง คัดโฉนด คัดระวาง คัดสารบบที่ดิน การจดจำนองถาม 1 – ผมมีที่อยู่ ของสถานที่ ที่ต้องการคัดโฉนดที่ดิน รวมถึงตรวจสอบ ชื่อเจ้าของที่ครอบครอง และภาระการจำนอง หรือ ค้ำประกัน...

ผู้ก่อการ ในการ จัดตั้งบริษัท

ผู้ก่อการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้ก่อการ จะต้องเป็นบุคคลเท่านั้น ห้ามเป็นบริษัทหรือ นิติบุคคล  ผู้ก่อการ ต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยต้องมีอายุ อย่างน้อย 12 ปีผู้ก่อการ ต้องเข้าชื่อซื้อหุ้น...

ค่าใช้จ่าย เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัท ก่อนวันจดทะเบียนบริษัท

ผู้ก่อการ (ผู้ก่อนการจัดตั้งบริษัท) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเปิดบริษัท และภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทแล้ว ผู้ก่อการ จะเรียกเงินค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทน ไปคืน จากบริษัทได้ หากได้ระบุไว้ในเอกสารจดทะเบียนบริษัทว่าเลือกให้เบิกคืนได้ ...

นักบัญชี ค่าตัว ไม่ตาย

เห็นข่าว หลายคนฆ่าตัวตาย เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจ ก็หวนคิดถึงคนในอาชีพบัญชีครับ ก่อนอื่น ผมเคาพรการตัดสินใจของพวกเขาเหล่านั้น และเชื่อว่านั้นเป็นการแสดงความกล้าครั้งยิ่งใหญ่ แต่ผมก็ไม่เห็นด้วย อยู่ดี ด้วยความเคารพครับ การหาทางออกไม่เจอ ก็ต้องกลับไปหาทางเข้า ฟังดูพูดง่าย...

ใบอนุญาตการทำงาน และวีซ่า ในประเทศไทย

การขอใบอนุญาต ทำงาน และวีซ่าทำงาน สำหรับชาวต่างชาติมึขั้นตอน คร่าวๆ ดังนี้หลังจากจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้ว  บริษัทท่าน จะต้องนำยื่นออก “หนังสือเชิญให้เข้ามาทำงาน – Invitation Letter” เพื่อยื่นต่อกระทรวงแรงงาน  ซึ่งจะใช้เวลาอนุมัติประมาณ 10...