080 175 2000 info@53ac.com

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Line Official Account

DBD พร้อมให้คำแนะนำการจดทะเบียนธุรกิจ ผ่าน Line Official Account ​   ​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512 กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน...

เปลี่ยนกรรมการ กรรมการเข้าออก อำนาจกรรมการ กรรมการลาออก

เปลี่ยน กรรมการ อำนาจกรรมการ กรรมการลาออก เพิ่มกรรมการ ค่าบริการ  3,500 บาท (ให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ) ออกหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมลงโฆษณา และส่งไปรษณีย์ตอบรับ เตรียมเอกสารที่ต้องยื่น ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ดำนินการยื่น...

ชัยนาท คัดโฉนดที่ดิน สำเนา โฉนดที่ดิน รับรองสำเนาโฉนด น.ส.3 ก และ น.ส. 3

นาราการบัญชี ให้บริการเกี่ยวกับ การคัดสำเนา โฉนดที่ดิน และเอกสารเกี่ยวข้องกับที่ดิน ครอบคลุม ทุกสำนักงานที่ดิน ใน กรุงเทพฯ ภูเก็ต เพชรบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และ จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ค่าบริการ คัดสำเนาโฉนด หรืออื่นๆ รายการ แรก 3,000 บาท บวกเพิ่ม...

สระแก้ว คัดโฉนดที่ดิน สำเนา โฉนดที่ดิน รับรองสำเนาโฉนด น.ส.3 ก และ น.ส. 3

นาราการบัญชี ให้บริการเกี่ยวกับ การคัดสำเนา โฉนดที่ดิน และเอกสารเกี่ยวข้องกับที่ดิน ครอบคลุม ทุกสำนักงานที่ดิน ใน กรุงเทพฯ ภูเก็ต เพชรบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และ จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ค่าบริการ คัดสำเนาโฉนด หรืออื่นๆ รายการ แรก 3,000 บาท บวกเพิ่ม...

ศรีสะเกษ คัดโฉนดที่ดิน สำเนา โฉนดที่ดิน รับรองสำเนาโฉนด น.ส.3 ก และ น.ส. 3

นาราการบัญชี ให้บริการเกี่ยวกับ การคัดสำเนา โฉนดที่ดิน และเอกสารเกี่ยวข้องกับที่ดิน ครอบคลุม ทุกสำนักงานที่ดิน ใน กรุงเทพฯ ภูเก็ต เพชรบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และ จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ค่าบริการ คัดสำเนาโฉนด หรืออื่นๆ รายการ แรก 3,000 บาท บวกเพิ่ม...