080 175 2000 info@53ac.com

ผู้ก่อการ ในการ จัดตั้งบริษัท

ผู้ก่อการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้ก่อการ จะต้องเป็นบุคคลเท่านั้น ห้ามเป็นบริษัทหรือ นิติบุคคล  ผู้ก่อการ ต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยต้องมีอายุ อย่างน้อย 12 ปีผู้ก่อการ ต้องเข้าชื่อซื้อหุ้น...

ค่าใช้จ่าย เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัท ก่อนวันจดทะเบียนบริษัท

ผู้ก่อการ (ผู้ก่อนการจัดตั้งบริษัท) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเปิดบริษัท และภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทแล้ว ผู้ก่อการ จะเรียกเงินค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทน ไปคืน จากบริษัทได้ หากได้ระบุไว้ในเอกสารจดทะเบียนบริษัทว่าเลือกให้เบิกคืนได้ ...

ใบอนุญาตการทำงาน และวีซ่า ในประเทศไทย

การขอใบอนุญาต ทำงาน และวีซ่าทำงาน สำหรับชาวต่างชาติมึขั้นตอน คร่าวๆ ดังนี้หลังจากจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้ว  บริษัทท่าน จะต้องนำยื่นออก “หนังสือเชิญให้เข้ามาทำงาน – Invitation Letter” เพื่อยื่นต่อกระทรวงแรงงาน  ซึ่งจะใช้เวลาอนุมัติประมาณ 10...

Bangkok Office of the Central Company and Partnership Registration

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร สำนักงานซึ่งทำหน้าที่รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 7 แห่ง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6แห่ง ได้แก่...

Authorized Director 

กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่เป็นกรรมการของบริษัท โดยปกติผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะเป็นตัวแทนของฝ่ายผู้ถือหุ้นข้างมาก  1,758 total...

บริษัทร้าง ถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นบริษัท ร้าง

ถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทร้าง บัญชีร้าง (ขีดชื่อออกจากระบบทะเบียน) นายทะเบียนมีอำนาจ ที่จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน ในกรณีดังต่อไปนี้ ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดมิได้ส่งงบการเงินนับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน หรือ...