080 175 2000 info@53ac.com

รับรองเอกสาร กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ

นาราการบัญชี ให้บริการ รับรองเอกสาร ณ กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยให้บริการ

รับรองเอกสาร กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ – เอกสารครอบครัว ได้แก่

รับรองเอกสาร สูติบัตร ใบมรณบัตร ใบเปลี่ยนเชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบจดทะเบียนนามสกุล บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวอื่นๆ ทะเบียนบ้าน แบบรับรองทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนฐานะครอบครัว  ทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม(พร้อมบันทึกหน้าหลัง) ใบำสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หนังสือรับรองโสด รับรองสถานที่เกิด/ การเกิด รับรองบุคคล หนังสือรับรองการอุปการะบุตร ปกครองบุตร หนังสือมอบอำนาจ หนังสือยินยอม หนังสือรับรองอื่นๆ

รับรองเอกสาร กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ – เอกสารทางการศึกษา

 • ใบปริญญา
 • ประกาศนียบัตร
 • ระเบียนการศึกษา

รับรองเอกสาร กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ – เอกสารทางการค้า

 • ใบทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • เอกสารจดทะเบียน
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สัญญาทางธุรกิจ
 • หนังสือแต่งตั้งตัวแทนทางการค้า

รับรองเอกสาร กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ – เอกสารทางศาล และเอกสารทางราชการต่างๆ

 • คำพิพากษา คำสั่งศาล หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม หนังสือแปลงสัญชาติ หนังสือพิสูจน์สัญชาติ ใบแจ้งความ และอื่นๆ

รับรองเอกสาร กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ – เอกสารอื่นๆ

 • จดหมายทุกประเภท และ เอกสารอื่นๆ

ตัวอย่าง การรับรองกรมการกงศุล กระทรวงต่างประเทศ เกี่ยวกับ สูติบัตร

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูล ส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000
แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com ,
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

เราพัฒนาระบบงาน เพื่อบริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

 9,004 total views,  1 views today