080 175 2000 info@53ac.com

ค่าปรับกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลายคนพอได้ยินคำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” หรือ “VAT” แล้วจะหยุดชะงักหรือหยุดคิดที่ค่อนไปทางสร้างความหนักใจและยุ่งยากใจเพราะเป็นเรื่องเข้าใจยากและเป็นปัญหาของการดำเนินธุรกิจที่จะทำให้ปวดหัว ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มสำหรับกรณียื่นแบบ ภ.พ.30ล่าช้า และหากรายได้ถึงเกณฑ์จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องก็ต้องเสียเงินค่าปรับอาญาอีก วารสารสรรพากรจึงขอนำเรื่องค่าปรับอาญาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่หลายคนอาจไม่รู้มานำเสนอเป็นข้อมูลให้ได้รู้และเข้าใจเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องและไม่สิ้นเปลืองเงินในกระเป๋าเรื่องค่าปรับนี้อีกต่อไป

 

ค่าปรับอาญา เป็นบทลงโทษอย่างหนึ่งตามประมวลรัษฎากร ที่กำหนดโทษเป็นจำนวนเงินที่กฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระทำความผิดต่อกฎหมายหรือกำหนดโทษเป็นจำคุก หรือทั้งปรับทั้งจำซึ่งมีบทกำหนดโทษ ดังนี้

 

บทกำหนดโทษกรณีปฏิบัติฝ่าฝืนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีปฏิบัติฝ่าฝืน ฐานความผิด ปฏิบัติฝ่าฝืน โทษ
1. ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 90/2 มาตรา 85/1 จำคุกไม่เกิน 1 เดือน/

ปรับ 5,000 บาท หรือ

ทั้งจำทั้งปรับ

2. ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงไม่แจ้ง

2.1 การเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.2 เปิดสถานประกอบการเพิ่มเติมหรือปิดสถานประกอบการบางแห่ง

2.3 ย้ายสถานประกอบการ

2.4 โอนกิจการบางส่วน

หรือรับโอนกิจการบางส่วน

2.5 เลิกประกอบกิจการหรือโอนกิจการทั้งหมด

2.6 หยุดประกอบกิจการทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือปิดสถานประกอบการบางแห่งชั่วคราวเกิน 30 วัน

 

 

มาตรา 90/7

 

มาตรา 90/1(3)

 

 

มาตรา 90/(9)

มาตรา 90/1(4)

 

มาตรา 90/1(5)

 

มาตรา 90/(10)

 

 

มาตรา 85/6

 

มาตรา 85/7

 

 

มาตรา 85/8

มาตรา 85/13

 

มาตรา 85/13วรรค 1

หรือมาตรา 85/15

มาตรา 85/12

 

 

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

 

 

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

 

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

 

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

3. ผู้ประกอบการจดทะเบียน

ไม่คืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

มาตรา 90/(8) มาตรา 85/7 วรรค 3

มาตรา 85/8 วรรค 2

มาตรา 85/15วรรค 2

มาตรา 85/17วรรค 2

 

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

4. ผู้ประกอบการจดทะเบียนเจตนาหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบกำกับภาษี

ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไม่มีสิทธิที่จะออก

มาตรา 90/4(1) มาตรา 86 วรรค 2

หรือมาตรา 86/1

จำคุกตั้งแต่ 3เดือนถึง 7 ปีและปรับตั้งแต่

2,000-200,000 บาท

5. ผู้ประกอบการเจตนานำใบกำกับภาษีปลอม หรือใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปใช้ในการเครดิตภาษี มาตรา 90/4(7) จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน

ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่

2,000-200,000 บาท

6. ผู้ประกอบการจดทะเบียน

ไม่จัดทำรายงาน

มาตรา 90/3(3) มาตรา 87 หรือ 87/1 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7. ผู้ประกอบการจดทะเบียน

ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

มาตรา 90(2) มาตรา 83 หรือ 83/1 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
8. จงใจไม่เก็บและรักษาใบกำกับ

ภาษีหรือสำเนาใบกำกับภาษี

มาตรา 90(16) มาตรา 87/3 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
9. ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก

หรือคำสั่งของเจ้าพนักงาน

ประเมิน

มาตรา 90/2(7) มาตรา 88/4 จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

นอกจากบทกำหนดโทษเป็นค่าปรับทางอาญาตามประมวลรัษฎากรดังกล่าวแล้วยังมีบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอีกหลายกรณี ซึ่งท่านคงมองเห็นปัญหาที่จะตามมากันบ้างแล้ว ทางออกที่ดีที่สุดคือเลือกปฏิบัติให้ถูกต้องดีกว่า

 

 5,207 total views,  3 views today