080 175 2000 info@53ac.com

บริการเข้าพบสารวัตรบัญชี เพื่อชำระค่าปรับ จากการที่ท่านไม่จัดส่งเอกสารหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงบการเงิน

ค่าบริการ 3,500 บาท

ฐานความผิดและค่าปรับ

ความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรบัญชีหรือสารวัตรใหญ่บัญชี (จัดส่งเอกสารหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงบการเงิน รอบปีบัญชี 2556 ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ต้องระวางโทษ ตามาตรา 36 วรรคสอง จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสำหรับกรรมการผู้จัดการของบริษัท ตามาตรา 40 กำหนดให้ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย

เอกสารที่ต้องเตรียม

  1. จดหมาย จากสารวัตรบัญชี
  2. หนังสือมอบอำนาจ – นาราฯ จะจัดทำให้ท่านเซ็นต์
  3. สำเนาบัตรประชาชน กรรมการ
  4. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
  5. ค่าปรับ 4,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 4,444 total views,  1 views today