080 175 2000 info@53ac.com

ยกเว้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2544 นั้นให้ใช้บังคับสำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปีเท่านั้น และห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนั้น ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท จะได้รับยกเว้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แต่ – ป.พ.พ. ม.1255 กำหนดให้กรณีการเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัทผู้ชำระบัญชี ต้องจัดทำงบดุลขึ้นโดยเร็วที่สุดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบลงสำคัญว่าถูกต้อง การที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนได้เลิกกันแล้วผู้ชำระบัญชีย่อมมีหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายโดยไม่สามารถยกเว้นได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 5,136 total views,  1 views today