080 175 2000 info@53ac.com

บริษัทจดทะเบียน พร้อม ให้ท่าน ซื้อบริษัท

เรามีบริษัท รอให้ท่านซื้อ อายุ 1 ปี ถึง 13 ปี ท่านที่ต้องการซื้อบริษัท สามารถรับโอน เสร็จภายใน 1 วันทำการ และรับประกันทุกบริษัท ปลอดภาระหนี้สิน และทุกรายไม่มีการดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี (ปลอดภาระทางภาษี และหนี้สิน)

เอกสารประกอบ การโอน-ซื้อ บริษัท (กรณีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  1. สำเนาบัตรประชาชนของ กรรมการทุกท่าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง 1 ชุด (กรรมการ สามารถมี 1 ท่าน ได้)
  2. สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง 1 ชุด (ผู้ถือหุ้น ต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งบริษัท 1ชุด
  4. สำเนาแผนที่ที่ตั้งบริษัท พร้อมให้กรรมการเซ็นต์รับรอง 1 ชุด

หมายเหตุ

  • การเซ็นต์เอกสาร ทางนาราฯ สามารถส่งให้ทางอีเมล์ แล้วท่านปริ้นท์ แล้วส่งกลับทางไปรษณีย์ ได้
  • กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ(เป็นผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการ) จะต้องใช้สำเนา passport และต้องลงลายมือชื่อในประเทศไทย
  • ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 4,745 total views,  3 views today