080 175 2000 info@53ac.com

ตรวจสอบภายใน  เพื่อสอบทานระบบ และกระชับการทำงานของพนักงานในองค์กร

นาราการบัญชี ขอเสนอบริการตรวจสอบภายใน ครอบคลุม

  • ระบบซื้อและการจ่ายชำระ
  • ระบบการขายและรับเงิน
  • ระบบสินค้าคงเหลือและการทำลาย
  • ระบบเงินสดย่อยๆ

ค่าบริการ 30,000 บาท

ระยะเวลาบริการ 3 วัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 3,213 total views,  1 views today