080 175 2000 info@53ac.com

ถาม – ตอบ เรื่องการลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิห์ของบริษัท

ถาม สำหรับการลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิห์ของบริษัท จะเริ่มนับวันแรกเป็นวันไหน

นารา การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันที่ดำเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกำหนดระยะเวลานั้น

ติดต่อ บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000

โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

Line ID: nara53

แฟ็กซ์. 02 933 5890

อีเมล์: info@53ac.com ;

CC: 53ac.com@gmail.com

เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 1,049 total views,  1 views today