080 175 2000 info@53ac.com

บริษัทจะต้องมีทุนตามความเป็นจริงที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจสำหรับแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยทุน 100 ล้านบาทจะต้องมีจำนวนร้านค้า ดังนี้

1) กรณีการค้าปลีก สามารถมีจำนวนร้านค้าได้ไม่เกิน 5 ร้านค้า หากจะมีร้านค้าที่ 6 หรือร้านค้าต่อไป ก็จะต้องมีทุนขั้นต่ำเพิ่มอย่างน้อย 20 ล้านบาทต่อร้านค้า

2) กรณีการค้าส่ง สามารถมีร้านค้าได้ 1 ร้านค้า หากจะมีร้านค้าที่ 2 หรือร้านค้าต่อไป ก็จะต้องมีทุนขั้นต่ำเพิ่มอย่างน้อย 100 ล้านบาทต่อร้านค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 3,711 total views,  1 views today