080 175 2000 info@53ac.com

เราให้บริการ ปิดบัญชีงบเปล่า ปีละมากว่า 50 บริษัท/ ห้างหุ้นส่วน และเราเจ้าหน้าที่บัญชีที่เชี่ยวชาญ ภาษี และผู้สอบบัญชี ประจำสำนักงาน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เราสามรถจบงานให้ท่านได้ภายในกำหนด อีกทั้งปราศจากความเสี่ยงต่างๆ กรณีที่เร่งด่วน เราสามรถจบงานได้ภายใน วันเดียว  สำหรับกรณีที่ต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เรามีเจ้าหน้าที่ต่างชาติปฎิบัติงานเต็มเวลา และพนักงานเรา ระดับหัวหน้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ค่าบริการ 7,500 บาท

ราคาเดียวทั่วประเทศ และเราสามารถให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ (ไม่รวมค่ารับ-ส่งเอกสาร แต่ รวมการส่งคืนเอกสารทางไปรษณีย์ เมื่อเสร็จงานแล้ว)

เรามุ่งพัฒนาระบบ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

เงื่อนไขการเสนอค่าบริการ

 • ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าคนไทยครับ กรณีมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการหรือถือหุ้น ขอเสนอเป็นแต่ละกรณี
  กรณีมีรายละเอียดต้นงวดยกมาที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องพิสุจน์ความถูกต้อง ไม่ถือว่าเป็นงบเปล่าในความหมายนี้
  กรณีในระหว่างปี มีการเคลื่อนไหวของรายการธนาคาร หรือมีการยื่นแบบภาษี(ที่ไม่ใช่แบบเปล่า) จะไม่ใช่งบเปล่า ตามความหมายนี้ นาราฯ อาจเรียกเก็บเพิ่มตามเความเหมาะสม
 • ค่าบริการดังกล่าวสำหรับธุรกิจที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่านั้น กรณีที่ทุนจดทะเบียนมากกว่า อาจ เรียกเก็บเพิ่มตามความเหมาะสม
 • เอกสารที่ต้องเตรีย คลิ๊กที่นี้ NAC.003.ขอเอกสาร-งบเปล่า-นาราการบัญชี

ครอบคลุมงานบริการ

 • จัดทำงบการเงิน(รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 • จัดทำเอกสารลงบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน
 • จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50)
 • จัดทำเอกสารประกอบการยื่น เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) , บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5 )
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด(วุฒิปริญญาตรี)
 • นำยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ สรรพากร , กระทรวงพาณิชย์
 • การส่งจดหมายเชิญประชุม และลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (หากท่านต้องการ)
 • นำยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะที่เกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าบริการ ทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี (ภงด.3 และ ภงด.53)
 • นำยื่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกรณีที่มีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ แสดงอยูี่ในงบการเงิน (แบบ ภธ.40)

หมายเหตุ

 • งบเปล่า คือ งบที่ยังไม่ได้ทำเนินธุรกิจ หรือไม่มีกิจกรรมการดำเนินง่าน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรายการบัญชีที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพธุรกิจ
 • ราคาดังกล่าว อาจมีการปรับ ในช่วง เดือน พฤษภาคม (ฤดูงานเยอะ) ปกติราคา ______ บาท
 • สำนักงานฯ ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรต่อท่าน โดยไม่คิดมูลค่า

โปรดมั่นใจได้ว่าด้วยระบบงานดังกล่าว เราสามารถให้บริการได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และ นาราการบัญชี ขอให้คำมั่นต่อลูกค้าว่าเราปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ส่งมอบงานตรงเวลาแจ้งปัญหาเบื้องต้นที่พบและอยู่บนหลักการที่ว่า “ข้อมูลทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น”

ท่านทั้งสามารถไว้ใจในทีมงานของ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด ได้ โดยปัจจุบันเรามีพนักงานไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งทุกท่านสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี และเราตระหนักถึงปัญหาเรื่องการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ เรามีทีมงานชาวต่างชาติซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาคอยประสานงานสำหรับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ท่านจึงสามารถไว้ใจในงานบริการของเราได้ว่า ไม่เกิดปัญหาเรื่องการสื่อสารอย่างแน่นอน

เมื่อตัดสินใจ ใช้บริการ จัดทำงบเปล่า กับ นาราการบัญชี ดังนี้

 • จัดเตรียมเอกสาร แล้ว แสกนไฟล์ทางอีเมล์ หรือ ส่งทาง ไปรษณีย์ รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม คลิ๊กที่นี้
 • ใบเสนอราคา จัดส่งให้ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อได้รัีบเอกสารทางอีเมล์ หรือ ไปรษณีย์ หรือ การยื่นยันทางโทรศัพท์
 • จ่ายชำระค่าบริการ ส่วนแรก 50% เป็นเงิน 3,750 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี ตามธนาคาร
 • ลูกค้า เซ็นต์งบการเงิน และแบบภาษีที่เกี่ยวข้อง (ลูกค้ากรุงเทพฯ เซ็นต์ที่ นาราการบัญชี กรณีต่างจังหวัดจะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ ) พร้อมจ่าย ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ
 • รับหลักฐาน การยื่นงบการเงินและยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องคืนทางไปรษณีย์ ส่วนฉบับจริงจะแสกนไฟล์ (pdf.file) ส่งทางอีเมล์
  (นาราการบัญชี ไม่รับงานผ่าน ตัวแทน ตัวกลาง หรือ นายหน้า)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 4,289 total views,  1 views today