080 175 2000 info@53ac.com

เดิม(ในปี 2559) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องเก็บชั่วโมง 18 ชั่วโมง โดยเป็นชั่วโมงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง  แต่ที่สภาวิชาชีพฯ ประกาศใหม่ ให้บังคับในปี พ.ศ. 2560 นั้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องเก็บชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น

  1. การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ (Verifiable CPD) จำนวน 20 ชั่วโมงคือ เป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องที่สามารถประเมินผลหรือตรวจสอบได้ เช่น การเข้าอบรม/ สัมนา หรือการเป็นวิทยากรในหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ  ซึ่งการพัฒนาความรู้ในรูปแบบนี้ก็คือ 18 ชั่วโมงแบบเดิม เพียงแต่จำนวนชั่วโมง CPD เพิ่มจากเดิมอีก 2 ชั่วโมง รวมเป็นอย่างน้อย 20 ชั่วโมง (โดยเนื้อหาด้านบัญชี ต้องอย่างน้อย 10 ชั่วโมง)
  2. การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการ (์Non-Verifiable CPD) จำนวน 20 ชั่วโมงคือ การเรียนโดยอิสระ เพื่อพัมนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ เช่น การอ่านบทความผ่านสื่อต่างๆ หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองในหลักสูตรที่สนใจ เป็นต้น เพียงขอให้อยู่ในขอบเขตกิจกรรมที่เป็นการศึกษาด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในการประกอบวิชาชีพบัญชี อย่างน้อย 20 ชั่วโมง (ไม่กำหนดชั่วโมงด้านบัญชี) ทั้งนี้สามารถนำชั่วโมง CPD ส่วนเกินจากแบบที่เป็นทางการมานับรวมเป็น CPD ที่ไม่เป็นทางการได้อีกด้วย

    ตัวอย่าง กิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ การศึกษาดูงาน วิทยากรบรรยาย สัมภาษณ์/สอบถาม เขียนวารสาร/บทความ อบรมสัมนา รับฟังข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ อ่านวารสารวิชาการ เข้าร่วมประชุม

    การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ต้องขออนุมัติชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ แต่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยังคงต้องรายงานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการตามแบบฟอร์มที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยควรเก็บหลักฐานการพัมนาความรู้ไว้เผื่อการเรียกตรวจสอบเป็นเวลาไม่ต้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ยื่นแบบฟอร์มต่อสภาวชาชีพบัญชีพ

 9,938 total views,  2 views today