080 175 2000 info@53ac.com

ผู้ก่อการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้ก่อการ จะต้องเป็นบุคคลเท่านั้น ห้ามเป็นบริษัทหรือ นิติบุคคล  ผู้ก่อการ ต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน โดย

  • ต้องมีอายุ อย่างน้อย 12 ปี
  • ผู้ก่อการ ต้องเข้าชื่อซื้อหุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นเริ่มต้น
  • ไม่จำเป็น ต้องเป็นคนไทย หรือ อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • จะต้องรับผิดชอบในการจ่ายชำระ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบริษัท

 4,424 total views,  5 views today