080 175 2000 info@53ac.com

ฟื้นบริษัทถูกชื่อออกจากทะเบียน ฟื้นบริษัทร้าง 

ค่าบริการ 25,000

 • ทนายความ ของเราเดินทางได้ทั่วประเทศ ตจว. อาจคิดค่าเดินทางเพิ่ม

ขอบเขต

 • ทนายของนาราฯ จะยื่นคำร้อง ดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นศาล คัดถ่ายคำสั่งศาล และแจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อจดชื่อนิติบุคคลกลับคืนสู่บริษัท/ห้างหุ้นส่วน เช่นเดิม

ระยะเวลา

 • ประมาณ 60 วัน ขึ้นอยู่กับศาลนัด

บริการอื่น

 • จัดทำบัญชี ภาษี และตรวจสอบบัญชี สำหรับปีก่อน ที่ยังไม่ได้จัดทำ

งานด่วน / หลังเลิกงาน โทร 080-175-2000 ติดต่อ คุณธนา

 

ถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทร้าง บัญชีร้าง (ขีดชื่อออกจากระบบทะเบียน)

นายทะเบียนมีอำนาจ ที่จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดมิได้ส่งงบการเงินนับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน หรือ
 2. ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี  แต่ผู้ชำระบัญชีมิได้ทำรายงานการชำระบัญชี หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในสามปีนับแต่วันรับจดทะเบียนเลิกและนายทะเบียนได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและผู้ชำระบัญชีแจ้งให้ดำเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชำระบัญชี หรือยื่นรายงานการชำระบัญชี หรือจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแล้ว  แต่ผู้ชำระบัญชีมิได้ปฎิบัติตาม หรือ
 3. นายทะเบียนมีมูลเหตุอื่นที่เชื่อได้ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมิได้ประกอบการงานนอกเหนือจากกรณีตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2

ในระหว่างการดำเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร้าง หากปรากฎข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ให้นายทะเบียนพิจารณาระงับการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน

 1. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือสอบถามการประกอบการงาน ถ้านายทะเบียนได้รับคำตอบจากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเป็นหนังสือว่ายังคงทำการค้าหรือประกอบการงานอยู่
 2. ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ดำเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชำระบัญชีหรือยื่นรายงานการชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี  ถ้าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัหรือผู้ชำระบัญชีดำเนินการให้มีตัวผู้ชำระบัญชีหรือยื่นรายงานการชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้วแต่กรณี
 3. ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแสดงหลักฐานให้เห็นว่ามีเหตุอื่นที่ไม่อาจขีดชื่อออกจากทะเบียนได้เมื่อพ้นระยะเวลาตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว
 4. ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฎหมายลักษณะล้มละลายที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนบริษัทนั้น
 5. ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทไม่มีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ แต่ในระหว่างการได้มาจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่

ตัวอย่างเอกสาร แจ้งบริษัทร้าง

บริษัทร้าง ฟื้นบริษัทคืน

การขอให้บริษัทร้างกลับคืนสู่สถานะเดิม สามารถกระทำได้ ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1246(6) (เดิม) ใหม่ มาตรา 1273/4 บัญญัติไว้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1) บริษัทร้างที่ประสงค์จะกลับมาประกอบกิจการอีก จะต้องดำเนินการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนกลับจดชื่อบริษัทเข้าสู่ทะเบียนตาม ป.พ.พ. 1246 (6)
2) สำหรับวิธีการฟื้นคืนสู่ทะเบียนนั้น บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ต้องไปร้องขอต่อศาลโดยยื่นคำร้องขอฝ่ายเดียวเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนกลับจดชื่อบริษัทคืนสู่ทะเบียน ระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่ยื่นคำร้องจนถึงศาลมีคำสั่งให้คืนสู่ทะเบียนใช้เวลาประมาณ 2 – 4 เดือน
3) เมื่อศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนกลับจดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียนแล้ว ให้ผู้ร้องขอคัดสำเนาคำสั่งศาลโดยมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่ศาลและทำหนังสือแจ้งนายทะเบียนเพื่อขอให้นายทะเบียนกลับจดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียนตามคำสั่งศาลพร้อมแนบคำสั่งศาลมาด้วย (สำเนาคำสั่งศาลให้ส่งฉบับที่เจ้าหน้าที่ศาลได้รับรองความถูกต้องแล้ว)
4) เมื่อนายทะเบียนได้รับคำสั่งศาลแล้ว จะดำเนินการออกคำสั่งกลับจดทะเบียนบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียนและแก้ไขข้อมูลรายการทะเบียนในหนังสือรับรอง พร้อมกับนำคำสั่งจดชื่อคืนสู่ทะเบียนส่งไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5) บริษัทเมื่อคืนสู่ทะเบียนตามคำสั่งศาลแล้ว ให้ถือว่าบริษัทยังคงตั้งอยู่เสมือนดั่งว่ามิได้มีการขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียนเลย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1246 (6) ซึ่งมีผลให้บริษัทกลับมามีสถานะเป็นนิติบุคคล มีสิทธิ และหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายเหมือนเดิม
อนึ่ง ในการยื่นคำร้องขอต่อศาลนั้น เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ ได้แก่เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมด เช่น หนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) เป็นต้น และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเหตุแห่งการยื่นคำร้องขอ ซึ่งผู้ยื่นคำขอต้องนำสืบให้เป็นที่พอใจแก่ศาล

มาตรา 1273/4 “ ถ้าห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นรู้สึกว่าต้องเสียหาย โดยไม่เป็นธรรมเพราะการที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เมื่อห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลพิจารณาได้ความเป็นที่พอใจว่า ในขณะที่ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทยังทำการค้าขายหรือยังประกอบการงานอยู่ หรือเห็นเป็นการยุติธรรมในการที่จะให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้กลับคืนสู่ทะเบียนก็ดี ศาลจะสั่งให้จดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นยังคงอยู่ตลอดมาเสมือนมิได้มีการขีดชื่อออกเลย โดยศาลจะสั่งและวางข้อกำหนดไว้เป็นประการใด ๆ ตามที่เห็นเป็นการยุติธรรมด้วยก็ได้เพื่อให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและบรรดาบุคคลอื่น ๆ กลับคืนสู่ฐานะอันใกล้ที่สุดกับฐานะเดิมเสมือนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น มิได้ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเลย
การร้องขอให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนสู่ทะเบียน ห้ามมิให้ร้องขอเมื่อพ้นกำหนดสิบปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน

ถาม – ตอบ

ถาม 1 – พึ่งมาทราบว่า มีบริษัทในเครือหลายบริษัท ที่จดทะเบียนทิ้งไว้ แต่ไม่ได้ทำอะไร และได้กลายเป็นบริษัทล้างแล้ว แต่นโยบายบริษัทต้องการการชำระบัญชีให้ถูกต้อง ไม่ทราบว่าทำได้ไหมครับ

นารา 1 – ทำได้ครับ แต่ไม่ค่อยแนะนำ เพราะปัจจุบันบริษัทดังกล่าวไม่มีสภาพ เป็นนิติบุคคลแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องฟื้นมาเพื่อจตทะเบียนเลิกและชำระบัญชี อย่างไรเสีย นาราการบัญชี เข้าใจครับ ที่ว่านโยบายของบริษัทต้องการให้ทำตามกฎหมายให้ถูกต้อง จึงต้องทำการฟื้นและชำระบัญชีให้ครบถ้วย จึงขอสรุป ขั้นตอนการทำงานดังนี้

 • การฟื้นบริษัท ต้องทำโดยทนายครับ (นารา มีทนายให้บริการครับ) เพราะต้องร้องต่อศาล โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งท่านต้องมีเหตุหรือความจำเป็น ในการฟื้นบริษัทกลับมา เช่น ยังคงมีทำธุรกิจ หรือมีทรัพย์สินที่ต้องโอนออก เช่น ที่ดิน เป็นต้น ทนายของนารายินดีเป็นตัวแทนท่าน ในการร้องขอต่อศาลและนำคำพิพากษา ไปยื่นต่อนายทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน เพื่อจดบริษัทกลับเข้าระบบ ต่อไป
 • การชำระบัญชี กรณีบริษัทที่ไม่ได้ทำธุรกิจ นาราการบัญชี ใช้เวลาประเมาณ 1 เดือน ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระบัญชี ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.53ac.com/ปิดบริษัท-เลิกบริษัท/
 
 
 
 
 

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เดินทาง รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานี โชคชัย 4 ประตูทางออก 4 นาราฯ อยู่ในซอยลาดพร้าว 52

 9,344 total views,  8 views today