080 175 2000 info@53ac.com

มิติใหม่ของรัฐบาลไทย

ภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของรัฐบาล คือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการบริการภาครัฐ ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการบริการของภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกและความต้องการของภาคประชาชน ทำให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานร่วมกัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง ทำให้เกิดผลผลิตหลัก ๆ ดังนี้

 

ศูนย์บริการร่วมของส่วนราชการ

เป็นการบริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government CounterService : GCS) เป็นการให้บริการของภาครัฐรูปแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) และพัฒนางานบริการของภาครัฐให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน อันเป็นเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ โดยวิธีการที่สำคัญคือ การเชื่อมโยงงานให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และจัดให้แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานให้บริการประชาชนแทนกันได้ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ณ จุดบริการเดียว ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างดี

 

คู่มือประชาชน

เป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อราชการอย่างโปร่งใส ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ

ที่รวดเร็ว ฉับไวมากขึ้น ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 นอกจากจัดทำในรูปแบบเอกสารเผยแพร่แล้วหน่วยงานภาครัฐยังได้มีการพัฒนาและขยายผลสู่ช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อหน่วยงานราชการซึ่งจะสามารถค้นหาข้อมูลสถานที่หน่วยงานที่ต้องการติดต่อว่า มีที่ตั้งอยู่ที่ใดบ้าง มีช่องทางการติดต่อที่ใดบ้างนอกจากนี้ยังมีการยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน โดยหากประชาชนต้องการติดต่อหน่วยงานราชการขอให้แสดงบัตรประชาชนตัวจริง ไม่ต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนให้ยุ่งยาก (No Copy) ทำให้ประชาชนสามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้สะดวกมากขึ้น ภายหลังจากได้ติดต่อหน่วยราชการแล้วประชาชนผู้มารับบริการสามารถประเมินความพึงพอใจจากการให้บริการของภาครัฐ (Citizen Feedback) เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้ด้วย

 

รัฐบาลไทยยังคงมีความมุ่งมั่นต่อไปในการพัฒนาการบริการ เพื่อประโยชน์ให้ประชาชนได้เข้าถึงการให้บริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น ทำให้การให้บริการของภาครัฐมีมาตรฐานแน่นอน มีความโปร่งใส ชัดเจนและรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐอีกด้วย

 

 1,731 total views,  3 views today