080 175 2000 info@53ac.com

การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filling) ในรูปแบบ XBRL in Excel

ข่าวด่วน e-filling ปี 2559 – e-Filing กับการเชื่อมโยงซอฟท์แวร์ทางบัญชี

ท่านเคยได้ยินคำว่า e-filling หรือ XBRL in Excel หรือไม่ ผู้ใช้งานอาจจะกังวลอย่างมาก รายการสรุปด้านล่างนี้จะช่้วยให้ผู้ใช้งานไม่สับสน และคลายความกังวลใจในการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย XBRL in Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปขั้นตอนการนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ในรูปแบบ XBRL in Excel

efilling2

Login เข้าสู่ระบบ

 1. เข้าเว็บไซต์ www.dbd.go.th ในส่วนของบริการออนไลน์ แล้วเลือก “ระะการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ e-filling”
 2. เลือก “ยื่นงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต” แล้ว
 3. กรอก “เลขทะเบียนนิติบุึคคล” และ “รหัสผ่าน” แล้วเข้าสู่ระบบ

efilling3

 • สำหรับขั้นตอนการสมัคร เข้าใช้ ระบบ e-filling คลิ๊กที่นี้

เตรียมข้อมูลงบการเงินในรูปแบบ XBRL in Excel

 • ท่านต้อง ดาว์นโหลด โปรแกรมผ่านทางเว็บไซต์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดูตามรูปด้านล่างครับ

efilling4

 • ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับดาว์นโหลดโปรแกรม และนำไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านต้องเลือก ปุ๋ม ดาว์นโหลด

efilling41

ติดตั้งโปรแกรม XBRL in Excel

 • ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่โปรแกรม เพื่อริ่มติดตั้ง

efilling5

 • คลิกปุ่ม “NextW ไปจนถึุงหน้าจอสุดท้าย และเลือก “Finish” เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นจะปรากฎข้อความ “XBRL in Excel has been successfully installed” ให้เลือกปิดโปรแกรม เพื่อปิดหน้าต่าง

กรอกงบการเงิน

 • การใช้โปรแกรม XBRL in Excel สำหรับกรอกงบการเงินเพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XBRL in Excel  ให้คลิ๊กที่เครื่องหมาย DBD บนเดสท็อป  ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

efilling6

 • กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเครือข่ายองค์กรของผู้ใช้ ให้ตั้งค่า “พร็อกซี่” เพื่อให้ตรงกับค่าพร็อกซี่ขององค์กร ดังนี้efilling7

ดาว์นโหลดรูปแบบงบการเงิน จากโปรแกรม XBRL in Excel

 • จะเข้าสู่ขั้นตอนการดาว์นโหลดรูปแบบงบการเงิน เพื่อกรอกข้อมูลงบการเงินบน Template Excel โดยมีรายละเอียด

efilling8

กรอกข้อมูลงบการเงิน

ขั้นตอนการกรอก

 1. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล
 2. กรอก วันที่เริ่ม และ สิ้นสุดระยะเวลารายงานการเงินปัจจุบัน
 3. เลือกปุ๋ม “ค้นหารูปแบบงบการเงิน” เมื่อคลิ๊กปุ่มนี้โปรแกรมจะทำการรดาว์นโหลดแบบฟอร์มสำหรับกรอกงบกาเงินทั้งหมด โดยแยกตามประเภทนิติบุคคลเพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือกในช่อง  “เลือกรูปแบบงบการเงินสำหรับกิจการ” ให้สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดประเภทนิติบุคคลเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 • ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
 • บริษัทจำกัด
 • บริษัทมหาชนจำกัด
 • นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 • กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฏากร
 1. เลือกรูปแบบงบการเงินสำหรับกรอกข้อมูลงบการเงิน (Excel Template) โดยเลือกจากตัวเลือกในช่องด้านขวาของหัวข้อ “เลือกรูปแบบงบการเงินสำหรับกิจการ” จากนั้นให้ผู้ใช้พิจารณารหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ที่ตรงกับงบการเงินของนิติบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ประเภทธุรกิจของนิติบุคคล แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

 • สถาบันการเงิน (Financial Institution)
 • ธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities)
 • ประกันภัย (Insurance) ได้แก่ ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย เป็นต้น
 • อื่นๆ (Other) ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ผลิต/ซื้อมารขายไป โฮลดิ้ง บริการ พลังงาน เกษตร เป็นต้น

มาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน แบ่งเป็น 3 แบบ ดังต่อไปนี้ง

 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) และเลือกใช้มาตรฐานการบัญชีบางฉบับจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

จากนั้นให้พิจารณารหัสรายการบัญชี (Taxonomy)  ว่าบริษัทตรงกับรหัสอะไร เพื่อนำไปกรอก ต่อไป

5. คลิก ดาวน์โหลดงบการเงิน เพื่อดาวน์โหลด Template สำหรับกรอกข้อมูลงบการเงิน จากนั้นจะปรากฏ Excel Template สำหรับกรอกงบการเงิน ตามภาพด้านล่าง

efilling9

การแปลงข้อมูลที่อยู่ในรูป Excel ให้เป็น XBRL File

เมื่อกรอกข้อมูลงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ต้องแปลงข้อมูลที่อยู่ในรูปของ Excel ให้เป็น XBRL File ก่อนนำส่้งงบการเงิน การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของ XBRL File นั้นสามารถทำได้ 2 วิธี

 1. คลิกที่เมนู Add-Ins  คลิก เครื่องมือ XBRL in Excel>> แปลงข้อมูลไฟล์ XBRL

efilling910

2. คลิก

2. ที่กล่องเครื่องมือ>> แปลงข้อมูลไฟล์เป็น XBRL

efilling911

กรณีไม่พบข้อผิดพลาดของข้อมูลงบการเงินที่กรอก  โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเพื่อสอบถามการบันทึกไฟล์ XBRL ให้ผู้ใช้ทำการบันทึกไฟล์ XBRL นี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน นามสกุล .zip และนำไฟล์ XBRL นี้ไปใช้ในขั้นตอนการนำส่งงบการเงินในรูปแบบ XBRL in Excel ต่อไป

efilling912

เพิ่มเติม

นิติบุคคลทั่วประเทศกว่า 600,000 ราย มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ซึ่งในอดีตกรมจะรับงบการเงินในรูปของกระดาษเท่านั้น  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 กรมออกประกาศกำหนดให้นิติบุคคลทุกรายต้องนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Filling) เท่านั้น  อย่างไรก็ตามภายใต้ประกาศฉบับดังกล่าวกรมได้ผ่อนปรนให้นิติบุคคลรายที่ไม่พร้อมจะส่งงบการเงินด้วยระบบ e-Filling  สามารถจัดส่งงบการเงินในรูปบบกระดาษได้แต่ต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด  และต้องนำข้อมูลงบการเงินส่งเข้าระบบ e-Filling ภายใน 30 วันด้วย  เพื่อให้ข้อมูลงบการเงินของนิติบุคคลรอบปีบัญชี 2558 ทุกรายถูกจัดเก็บในระบบ e-Filling 100%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 9,382 total views,  2 views today