080 175 2000 info@53ac.com

โนตารี่พับลิค – รับรองเอกสาร โดย ทนายโนตารี่พับลิค

ทนาย โนตารีพับลิค ของเรา สามารถรับรองเอกสารได้ เทียบเท่ากับการรับรองเอกสารที กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยแยกประเภทการ รับรอง หลักๆ ดังนี้
– รับรองคำแปล
– การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร เช่น หนังสือมอบอำนาจ / ใบรับรองต่างๆ
– รับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง / เอกสารการทะเบียนราษฎร (สูติบัตร , ่เปลี่ยน ชื่อ-สกุล) / เอกสารการศึกษา (ปริญญา – ใบสุทธิ) และอื่นๆ

โนตารี่พับลิค ความเป็นมา ในประเทศไทย

รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้รู้และเห็นปัญหาความขัดแย้งของการไม่มีโนตารี่พับลิคของประเทศไทยมานานแล้ว และได้พยายามช่วยโดยได้ทำหน้าที่เป็นผู้รับรองลายมือชื่อและเอกสารให้แก่ประชาชน แต่ด้วย กระทรวงฯ เป็นหน่วยงานราชการ จึงมีข้อจำกัด และไม่เข้าใจเอกสานของธุรกิจ  และกระทรวงการต่างประเทศเองจะรับรองได้เฉพาะเอกสารที่ออกจากหน่วยงานราชการเท่านั้น และใช้เวลานาน

ต่อมา กระทรวงยุติธรรมจึงริเริ่ม ทำร่างกฎหมาย โดยให้ สภาทนายความ จัดตั้งสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร  และต่อมาได้ร่างข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 3 ง. เมื่อวันที่ 8 มกราคา พ.ศ.  2552 ซึ่งให้อำนาจสภาทนายความ

  • การอบรมให้แก่ผู้ที่เป็นทนายความให้มีความรู้เรื่องการทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
  • อบรมมรรยาทในการทำหน้าที่ทนายความผู้ทำคำรับรอง
  • จัดทำดวงตราและวุฒิบัตรมอบให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม

ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ หากปฎิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดก็อาจจะถูกลงโทษทางวินัยฐานประพฤติผิดมรรยาทนายความ ซึ่งอาจถึงขั้นถูกถอนใบอนุญาตการเป็นทนายความ ได้

 12,851 total views,  4 views today