080 175 2000 info@53ac.com

ค่าบริการ 1,500 บาท
(เราสามารถให้บริการครอบคลุมได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

ประมาณการค่าใช้จ่าย

 • ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น 1,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียม 50 บาท

รวมทั้งสิ้น 1,550 บาท

ขอบเขตบริการ

 • บริการจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  ครอบคลุมบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้
  – จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่
  – จัดทำหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  – ดำเนินการคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เพิ่มเติม - การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น มี 2 แบบ คือ

 1. เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น– เป็นกรณีเปลี่ยนจำนวนหุ้นที่ถือครอง หรืออัตราส่วนระหว่างผู้ถือหุ้น
 2. เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น – เป็นกรณีทีมีการเพิ่มรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ ถอนรายชื่อผู้ถือหุ้นออกจากบริษัท หรือทั้ง 2 กรณี
  หมายเหตุ : บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ทั้ง 2 แบบ พร้อมกันก็ได้

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงลายชื่อรับรอง 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมลงลายชื่อรับรอง 1 ชุด (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้หุ้น (บอจ.5) พร้อมลงลายชื่อรับรอง 1 ชุด (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมลงลายชื่อรับรอง 1 ชุด
 • รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (รายชื่อและจำนวนหุ้นที่จะทำการเปลี่ยนแปลง)

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ใช้เวลา 1 วันทำการ

ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5

เพิ่มเติม 

หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น, รายงานเปลี่ยนผู้ถือหุ้น, เปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้น, ขั้นตอนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น, หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, แบบขอคัดรายชื่อผู้ถือหุ้น

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูล ส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000
 
แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com ,
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53
 

 

เราพัฒนาระบบงาน เพื่อบริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

บริการอื่น เกี่ยวกับหุ้น

 • เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • จัดทำสมุดทะเบียนหุ้น
 • จัดทำใบหุ้น
 • จัดทำหนังสือสัญญาโอนหุ้น
 • ให้คำปรึกษา การถือครองหุ้นโดยชาวต่างชาติ
 • เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดทำรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ และ วิสามัญผู้ถือหุ้น
 • กำหนด หุ้นบุริมสิทธิ์ และ หุ้นสามัญ ในข้อบังคับของบริษัท
 • จัดหา ทนายความ ฟ้องร้อง ในคดีโกงหุ้น
 • เป็นตัวแทน ในเจรจา ต่อรอง เรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับหุ้น

เราบริการทั่วประเทศ เปลี่ยนแปลง แก้ไข จดทะเบียน เสร็จในวันเดียวกัน

เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยเดินทางไปแล้วกว่า 45 จังหวัด และใน กทม. เราให้บริการเกือบทุกวัน ท่านมั่นใจได้ว่า เราเข้าใจ ปัญหา โดยได้วางแผน และสร้างระบบเพื่อป้องกัน  และทีมงานเรายังคงมุ่งมั่น ทำอย่างอย่างจริงจัง ตลอดมา

 897 total views,  2 views today