080 175 2000 info@53ac.com

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ดาว์นโหลดที่นี้

ข้อควรทราบเกี่ยวกับหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

เอกสารประกอบ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  โดยต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้คำยินยอม (เจ้าบ้าน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้คำยินยอม (เจ้าบ้าน)

หมายเหตุ

  • กรณีที่ผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ ไม่ใช้เจ้าบ้าน(ตามทะเบียนบ้าน) ต้องพิสูจน์กรรมสิทธิ์ การเป็นเจ้าของ อย่างเช่น ใบคำขอออกเลขที่บ้าน หรือ สำเนาโฉนด หรือสัญญากรณีมีการให้เช่าช่วง แล้วแต่กรณี
  • หากมีสัญญาเช่า ให้ถ่ายสำเนาสัญญาเช่าพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแทนหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 5,353 total views,  1 views today