080 175 2000 info@53ac.com

การจดทะเบียนบริษัทโดยเรียกชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว จะขอเปลี่ยนเป็นเรียกชําระ 25 %ได้ หรือ ไม่

นารา ตามกฎหมายแล้วการจดทะเบียนบริษัทโดยเรียกชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว จะขอเปลี่ยนเป็นเรียกชําระ 25 %ไม่ได้

หากต้องการปรีกษาเพิ่มเติม หรือ ข้อมูลสำหรับจดทะเบียนบริษัท คลิกที่นี่

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

 
 
 
 

 722 total views,  1 views today