080 175 2000 info@53ac.com

ค่าบริการ เปลี่ยนแปลงกรรมการ 2,500 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่าย สำหรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

  • ค่าบริการ 2,500 บาท
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (กรรมการเข้า-ออก ท่านละ 400 บาทและคัดหนังสือรับรอง 200 บาท)
  • โฆษณา ประกาศหนังสือพิมพ์/ส่ง จ.ม.เชิญประชุม 500 บาท

รวมค่าใช้จ่าย(ประมาณ) 4,000 บาท

ขอบเขตบริการ

  • เราดำเนินการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ พร้อมส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ และจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ณ จังหวัดท่าน

ระยะเวลา

  • ดำเนินการ 2 – 14 วันทำการ กรณีเร่งด่วน เราสามารถเสร็จภายใน 2 วันทำการ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
ติดต่อ งานบัญชี – ตรวจสอบ โทร 080 175 2000
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000
แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com ,
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

เราพัฒนาระบบงาน เพื่อบริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

ถาม – ตอบ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัท

ถาม 1 – แต่งตั้งกรรมการ ต่างชาติ เพียงคนเดียว ทำได้หรือไม่

ตอบ 1 – กรรมการของบริษัท จะมีกี่คนก็ได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท แต่ถ้าไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตาม มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่จะกำหนดว่ากรรมการจะมีกี่คน ดังนั้น การแต่งตั้งกรรมการต่างชาติเพียงคนเดียว สามารถทำได้ ครับ อย่างไรเสีย ท่านต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อกรรมการต่างชาติด้วย เช่น

  • ข้อกำหนดของการทำธุรกิจ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีกรรมการคนไทย ร่วมด้วย
  • การขอใบอนุญาตทำธุรกิจ บางประเภท ไม่อนุญาตให้กรรมการต่างชาติขอ เช่น ใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตรา (money exchange)
  • การเปิดบัญชีธนาคาร ข้อกำหนดของธนาคารส่วนใหญ่ กรรมการต่างชาติ ต้องมีใบอนุญาตทำงาน
  • การขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ หรือขอให้กรรมการต่างชาติ นั้น กรรมการต่างชาติจะยุ่งยากในการเซ็นต์เอกสาร เพราะต้องรับรองโนตารี่พับลิค จากต่างประเทศ แบบนี้ ควรเพิ่มกรรมการคนไทย เข้าร่วมสักระยะ จนได้รับใบอนุญาตทำงานของ คนต่างชาติ หรือกรรมการต่างชาติแล้ว ค่อยเอา กรรมการคนไทยออก แล้วเหลือเฉพาะ (คงไว้) กรรมการต่างชาติ
ถาม 2 – บริษัทดำเนินธุรกิจมาแล้วหลายปี แต่เมื่อเดือนที่แล้ว กรรมการของบริษัท ได้เสียชีวิต กระทันหัน ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ตอบ 2 – ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการออกจากตำแหน่ง หากกรรมการที่ตายเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการด้วย

 

 34,409 total views,  4 views today