080 175 2000 info@53ac.com

ถาม – ตอบ เรื่องเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์(URL) ของห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด

ถาม หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์(URL) ของห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดต้องดำเนินการอย่างไร

นารา ให้หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ จัดทำ หนังสือชี้แจงการขอแก้ไขข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลอีเมล หรือ การขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของนิติบุคคลยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อย่างไรก็ตาม ทางนาราการบัญชียืนดีให้คำปรึกษาฟรีสำหรับจดจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน แก้ไขต่างๆ และทางเรามีบริการแบบครบวงวร คลิกที่นี่ 

ติดต่อ บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000

โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

Line ID: nara53

แฟ็กซ์. 02 933 5890

อีเมล์: info@53ac.com ;

CC: 53ac.com@gmail.com

เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 814 total views,  1 views today