080 175 2000 info@53ac.com

ค่าบริการจัดทำใบหุ้น 2,000 บาท

  • สำหรับใบหุ้น 3 ใบแรก ส่วนที่เกินคิดเพิ่มใบละ 300 บาท
    (ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างอื่น)

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการจัดทำใบค่าหุ้น

  • หนังสือรับรองบริษัทล่าสุด
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

ระยะเวลาการดำเนินการ

  • เสร็จภายใน 1 วัน

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูล ส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53
 

เราพัฒนาระบบงาน เพื่อบริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

 16,924 total views,  1 views today