080 175 2000 info@53ac.com

บริษัทจำกัดถ้าไม่ได้จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทเก็บไว้จะมีความผิดหรือไม่

นารา ตามกฎหมายแล้วบริษัทจำกัดจะต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และการเข้า-ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นและรายการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ดังนั้น หากบริษัทจำกัดใดฝ่าฝืนไม่ได้จัดทำสมุดทะเบียนหุ้น มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

อย่างไรก็ตามหากลูกค้าต้องการจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ทางเรามีบริการค่ะ คลิกที่นี่

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com
 

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

เพิ่มเพื่อน

 40 total views,  6 views today