080 175 2000 info@53ac.com

กรมสรรพากรได้พัฒนา ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยมีช่องทางการรับข้อมูล 2 ช่องทาง ได้แก่

1.1 กรณีบริจาคด้วยเงินสดที่หน่วยรับบริจาคโดยตรง ต้องแจ้งให้หน่วยรับบริจาคข้อมูลบันทึกบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร โดยหน่วยรับบริจาคจะบันทึกข้อมูลบนระบบ
1.2 กรณีบริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์ และผู้บริจาคแสดงความประสงค์บนระบบของธนาคารว่าต้องการให้ส่งข้อมูลเพื่อการลดหย่อนภาษี ธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

ผู้บริจาคที่บริจาคผ่านระบบ e-Donation ไม่ต้องแนบใบอนุโมทนาบัตร ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นการช่วยให้วัดประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุโมทนาบัตรอีกทางหนึ่ง

สำหรับการบริจาคในปีภาษี 2561 ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ในปี 2562 ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีการบริจาคได้ แม้ว่าจะเป็นการบริจาคให้ผู้รับบริจาคที่ไม่ได้ใช้ระบบ e-Donation อย่างไรก็ดี กรมสรรพากร กำลังดำเนินการกำหนดให้การบริจาคที่สามารถลดหย่อนภาษีได้จะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูล ส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000
แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com ,
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

เราพัฒนาระบบงาน เพื่อบริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

 2,715 total views,  1 views today