080 175 2000 info@53ac.com

DBD Connect เชื่อมโยงระบบบัญชี สู่ระบบ DBD e-Filing

เหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดโครงการ “DBD Connect”

เริ่มต้นจากนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยท่านอธิบดีผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ ที่ตั้งใจยกระดับคุณภาพข้อมูลบัญชีของธุรกิจไทยที่ได้มาตรฐานสากล อันเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ด้วยการกำหนดให้กิจการไทยส่งงบการเงินในรูปแบบของ  ebXML  หรือ ที่เรียกว่า  DBD e-Filing

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งโดยล้นเกล้า 2 รัชกาล มาแล้ว 99 ปี กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ในปี 2559 เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย จึงมีเครือข่ายศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยนโยบายของท่าน คณบดี รศ.ดร. พสุ  เดชะรินทร์  ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะคณาจารย์กับศิษย์เก่าอยู่เสมอ ซึ่งต่างก็มีปณิธานตรงกันในการรักษาเกียรติภูมจุฬาฯ หรืออยู่ที่ไหนก็พัฒนาที่นั่น สำหรับโครงโครงการ  “DBD Connect” เกิดจากคุณสมควร วานิชสัมพันธ์ พี่เก่าคณะบัญชี จุฬาฯ ผู้บริหารบริษัท คริสตอลซอฟท์  จำกัด (มหาชน) ที่พัฒนาโปรแกรม SmartBiz DBD Connect  ซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมการเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มอบสิทธิ์ให้จุฬาฯ และกรมพัฒฯ เปิดให้ซอฟแวร์บัญชีหรืออีอาร์พีของบริษัทผู้ผลิตรายอื่นสามารถเชื่อมต่อโปรแกรม SmartBiz  DBD Connect ได้ เพื่อช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาของบริษัทผู้ผลิตซอฟแวรืในการพัฒนาซอฟแวร์เพิ่มเติมตามนโยบายของกรมฯ และยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของกิจการและนักบัญชีในดารส่งงบการเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

น้ำใจคนไทย ถึงแม้จะมี 2ปัจจัยแรกแล้ว แต่หากขาดปัจจัยที่ 3 โครงการ “DBD Connect”  ก็คงเกิดไม่ได้ มองในมุมใดมุมหนึ่งบริษัทผลิตซอฟแวร์บัญชีหรืออีอาร์พีก็เป็นคู่แข่งกัน แต่สำหรับโครงการนี้ ก็เห็นว่าบริษัทผู้ผลิตซอฟแวรืหรืออีอาร์พีมากว่า 12 รายสามารถร่วมมือกันได้ ทำให้ต้นทุนการผลิตซอฟแวร์ส่วนเพิ่มตามนโยบายของกรมฯ ในภาพรวมลดลง พัฒนาได้รวดเร็วขึ้นสุดท้ายเจ้าของกิจการและนักบัญชีของบริษัทกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป็นลูกค้าที่ใช้ซอฟแวร์เหล่านี้ต่างๆ ได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ขั้นตอนการเชื่อมโยงระบบบัญชีสู๋ระบบการส่งงบการเงินทางอินเทอร์เน็ต DBD e-Filing ผ่าน DBD Connect

 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

การนำส่งงบการเงินทางอินเทอร์เน็ต DBD e-Filing ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม 2 ตัว คือ

1) โปรแกรม SmartBiz  DBD Connect ซึ่งดาวน์โหลดจากเว็บไซน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เว็บไซต์นื้ของบริษัทผู้ผลิตซอฟแวร์ที่ร่วมกันพัฒนา และเว็บไซน์ของคณะพาณิชย์และการบัญชี แล้วทำการติดตั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2) โปรแกรม DBD XBRL in Excel ซึ่งดาวน์โหลดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แล้วทำการติดตั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการส่งงบการเงิน

  • ขั้นตอนการเตรียมไฟล์ ซึ่งต้องมี 2 ไฟล์
    1. ไฟล์รูปแบบงบการเงินของบริษัท ดาวน์โหลดผ่านโปนแกรม DBD XBRL in Excel
    2. งบทดลองปีปัจจุบัน ที่ต้อง Export จากโปรแกรมบัญชีหรืออีอาร์พีที่ร่วมโครงการฯ
  • นำไฟล์ทั้ง2ไฟล์ เข้าสู่โปรแกรม SmartBiz DBD Connect เพื่อประมวลผลจัดเตรียมไฟล์งบการเงินที่พร้อมส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • Export ไฟล์งบการเงินที่พร้อมส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จากโปรแกรม SmartBiz DBD Connect
  • ส่งไฟล์ตามข้อ 3 ผ่านทางเว็บไซน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า dbd.go.th

 

ความสำเร็จของโครงการ

ความสำเร็จ คงต้องวัดจากประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ “DBD Connect”

ประโยชน์แรก ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก นักบัญชีของกิจการเหล่านี้หรือสำนักงานบัญชี สามารถส่งงบการเงินในระบบ DBD e-Filing ได้สะดวกและลดค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ที่สอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะให้ระบบ DBD e-Filing ช่วยอำนวยความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

ประโยชน์ที่สาม ความร่วมมือของบริษัทซอฟแวร์ไทย เนื่องจากคุณภาพของซอฟแวร์บัญชีอีอาร์พี มีผลอย่างมากต่อคุณภพของงบการเงิน ถึงแม้โครงการ “DBD Connect” จะเป็นเพียงโครงการเล็กๆ แต่อาจนับว่าเป็นก้าวแรกที่ผู้ผลิตซอฟแวร์หลายบริษัทมาร่วมมือกันพัฒนาซอฟแวร์กลางที่ให้ประโยชน์แก่ทุกผ่าย ทั้งบริษัทผู้ผลิตซอฟแวร์  เจ้าของของกิจการ นักบัญชี และเป็นไปตาในโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็หวังว่าจากประสบการณ์ครั้งนี้จะช่วยให้มีความร่วมมือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในครั้งต่อๆไปอีก โดยส่วนตัวเชื่อว่าความร่วมมือที่สร้างสรรค์ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ดีงามต่อสังคมได้

ประโยชน์ที่สี่ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่ในฐานะการศึกษา ที่สามารถประสานและก่อให้เกิดความร่วมมือในการนำความรู้มาช่วยพัฒนาประเทศและสังคม

อยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  DBD e-Filing และ DBD Connect

ปัจจุบันอยู่ในยุคทีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เชื่อว่า DBD e-Filing และ DBD Connect ยังไม่นิ่ง จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้รองรับกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ  และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ซึ่งจำเป็นที่นักบัญชีต้อติดตามและปรับตัวให้ทันท่วงที ดังนั้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ในการแสวงหาแนวทางหรือพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งจำเป็นและจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 4,336 total views,  3 views today