080 175 2000 info@53ac.com

รสำรองข้อมูล

กระบวนการเก็บสำรองข้อมูลไว้เพื่อให้พร้อมใช้ ในกรณีที่จำเป็นต้องม การกู้ข้อมูลกลับมาจากเหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย

 971 total views,  1 views today