080 175 2000 info@53ac.com

ผู้ทำบัญชี

ผู้มีหน้าที่บันทึกข้อมูลทางบัญชีของกิจการ หรือทำหน้าที่เฉพาะด้าน เช่น บันทึกสมุดบัญชี แยกประเภททั่วไปหรือบัญชีลูกหนี้เพื่อเป็นฐานในการจัดทำรายงานทางการเงิน ผู้ทำบัญชีอาจเรียกว่านักบัญชี  ถ้าบุคคลนั้นจัดทำหรือควบคุมการจัดทำงบการเงิน ปรับปรุงวิธีการ หรือควบคุมการบันทึกบัญชี

 602 total views,  1 views today