080 175 2000 info@53ac.com

ห้างหุ้นส่วนต้องการจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวง

ถาม – ตอบ เรื่องห้างหุ้นส่วนต้องการจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวง ถาม ห้างหุ้นส่วนจะจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงได้หรือไม่ นารา  ห้างหุ้นส่วนจะจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงก็ได้ ซึ่งหากจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงผู้ขอจดทะเบียนจะต้องจดทะเบียนรายการอื่น ๆ...

ยื่นสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) มีหลายหน้าถ้าผิดหน้าใดหน้าหนึ่งต้องยื่นแก้ไขทั้งชุดหรือไม่

ถาม – ตอบ เรื่องสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) มีหลายหน้าถ้าผิดหน้าใดหน้าหนึ่งต้องยื่นแก้ไขทั้งชุดหรือไม่ ถาม สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) มีหลายหน้าถ้าผิดหน้าใดหน้าหนึ่งต้องยื่นแก้ไขทั้งชุดหรือไม่ นารา ต้องนําส่งใหม่ทั้งชุด...

ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสุราดำเนินการอย่างไรบ้าง

ถาม – ตอบ เรื่องต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสุราดำเนินการอย่างไรบ้าง ถาม การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสุราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง นารา 1. นำใบอนุญาตฉบับเดิมไปติดต่อ ณ กรมสรรพาสามิตตามพื้นที่ที่ได้ขอรับใบอนุญาต...

ใบอนุญาตจำหน่ายสุรามีวันหมดอายุหรือไม่

ถาม – ตอบ เรื่องใบอนุญาตจำหน่ายสุราวันหมดอายุหรือไม่ ถาม ใบอนุญาตจำหน่ายสุรามีวันหมดอายุหรือไม่ นารา ใบอนุญาตจำหน่ายสุรามีอายุ 1 ปี และสำหรับปีถัดไป (ต่ออายุ) ล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ   ติดต่อ บริษัท นาราการบัญชี จำกัด โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 โทร...

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายสุราตามใบอนุญาตขายสุรา

ถาม – ตอบ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายสุราตามใบอนุญาตขายสุรา ถาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายสุราตามใบอนุญาตขายสุรามีอะไรบ้าง นารา (1) ต้องไม่ขายสุราให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์          (2) ต้องไม่ขายสุราในบริเวณสถานศึกษาหรือศาสนสถาน...

คัดหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และถ่ายเอกสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ถาม – ตอบ เรื่องขอคัดหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และถ่ายเอกสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ถาม การขอคัดหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และถ่ายเอกสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีช่องทางและระยะเวลาการรับเอกสารอย่างไร  นารา การรับเอกสารหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และถ่ายเอกสาร...