080 286 2000 info@53ac.com

เพิ่มค่าลดหย่อนบุตร เป็นคนละ 6 หมื่นบาท โดยนับจากบุตรคนที่สอง เกิดตั้งแต่ปี 2561

“เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) กำหนดสิทธิประโยชน์การลดหย่อนสำหรับบุตรตั้งแต่คนที่ 2 ให้มีผลบังคับ สำหรับเงินได้พึงประเมิน ประจำปีภาษี 2561 ที่จ ะต้อง ยื่นรายการในปี 2562...

สรรพากร จัดเก็บภาษีเงินได้ในปีงบประมาณ 2561 สูงกว่า ปีก่อน 7%

อธิบดีกรมสรรพากร ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประเภาศ เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 (เดือน ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) ได้ทั้งสิ้น 1,916,088 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนจำนวน 123,287 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 และสูงกว่าเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจาก 4...

ชี้แจงประเด็นข่าวพร้อมเพย์ที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์

กรมสรรพากขอประชาสัมพันธ์ข่าวแถลงที่ ปชส.32/2560 เรื่อง ชี้แจงประเด็นข่าวพร้อมเพย์ที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news32_2560.pdf ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม กรมสรรพากร...
ก่อนยื่นภาษีประจำปี นักบัญชีบอกลูกค้าหรือยัง (งานนี้ นักบัญชี ไม่เอี่ยวด้วยนะ)

ก่อนยื่นภาษีประจำปี นักบัญชีบอกลูกค้าหรือยัง (งานนี้ นักบัญชี ไม่เอี่ยวด้วยนะ)

สรรพากร ฝากข่าวมาบอก ก่อนยื่นเสียภาษี ปี 2559 รัฐบาลได้มีมาตรการลงโทษ โดยกำหนดให้ผู้หลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกง หรือขอคืนภาษีโดยความเท็จ เป็นการกระทำผิดความผิดร้ายแรง และเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 2 เมษายน 2560) อ้างอิง...

บัญชีเล่มเดียว จดแจ้งกับสรรพากรเพื่อ ยกเว้นและลดอัตราภาษี สำหรับ SMEs

จดแจ้ง บัญชีเล่มเดียว เพื่อ ยกเว้นและลดอัตราภาษี สำหรับ SMEs มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs สรรพากรมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว)...