080 175 2000 info@53ac.com

หนังสือรับรองรายการทะเบียนตามระยะเวลา (หนังสือรับรองช่วง)

การออกเอกสารหนังสือรับรองข้อความทางทะเบียน ที่นายทะเบียน ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว รายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ ในแต่ละ ช่วงเวลาที่รับจดทะเบียน โดยมีรูปแบบเอกสารหนังสือรับรองตามที่กำหนด และผู้ขอได้ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่กำหนดไว้แล้ว

 779 total views,  1 views today